CSN:2018/40

Har getts
27.9.2018
Diarienummer
A107/8210/2017
Mervärdesskatt, Parkeringsverksamhet

A Ab hade ett byggobjekt, som omfattade tre bostadsaktiebolag (Bostads Ab B, Bostads Ab C och Bostads Ab D) och ett fastighetsaktiebolag (Fastighet Ab E).

Enligt ansökan om förhandsavgörande var Fastighet Ab E på väg att delas in i tre separata bolag på så sätt att ett av de vid delningen bildade fastighetsaktiebolagen, ett separat parkeringsbolag, skulle bedriva parkeringsverksamhet i sina lokaler med hjälp av en robot.

Parkeringsbolagets parkeringsplatser var samma pliktplatser som fastställts i detaljplanen för de bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag som hörde till samma byggobjekt. Användarna av pliktplatserna hade dock inte utifrån denna grund rätt att använda platserna, utan en förutsättning för användning av de platser som fanns i parkeringsanläggningen var alltid ett separat avtal mellan användaren och parkeringsbolaget om användningen av bilplatsen och om den ersättning som ska betalas för användningen. Beloppet på den hyra som skulle tas ut av användarna var förenlig med marknadsvillkoren och priset grundade sig på den allmänna prisnivån. Parkeringsbolaget var inte skyldigt att överlåta parkeringsplatser till invånarna i de bostadsaktiebolag som hörde till byggobjektshelheten eller till affärslokalernas hyresgäster, och de hade inte företräde till parkeringsplatserna. Parkeringsanläggningen byggdes i en byggnad som utifrån avtalet om delning av besittningen uteslutande var i parkeringsbolagets ägo och besittning, och parkeringsbolaget bedrev inte annan verksamhet än parkeringsverksamheten. Parkeringsbolaget verkade på egen risk och enligt avtalet om delning av besittningen ansvarade det på egen bekostnad i sin helhet för byggnad, ombyggnad, skötsel, service och underhåll av parkeringsanläggningens parkeringssystem. De bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag som hörde till byggobjektshelheten hade inte någon skyldighet att på något sätt, ens partiellt, delta i finansieringen, byggkostnader, underhållskostnader eller andra eventuella kostnader med anknytning till parkeringsanläggningen.

Eftersom parkeringsbolaget inte ägde bostads- eller affärslokaler, och parkeringsbolaget utifrån planbestämmelserna, bygglovet eller någon annan orsak hade skyldighet att överlåta parkeringsplatser till invånarna i de bostadsaktiebolag som hörde till samma byggobjektshelhet eller till hyresgästerna hos fastighetsaktiebolagets affärslokaler, utgjorde inte överlåtelsen av parkeringsplatsen en ekonomisk helhet tillsammans med överlåtelsen av en bostads- eller affärslägenhet. Följaktligen handlade det om uthyrning av platser för fordonsparkering enligt 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 27.9.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 29 § 1 mom. 5 punkten
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 1.1a och 1.1c och artikel 135.1.i och 135.2.b.
HFD:2016:38
HFD:2018:108
Dom av EU-domstolen i målet C-173/88, Henriksen

HFD 14.8.2019 L 3637 årsboken (ingen ändring)