Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

CSN:2018/38

Har getts
31.8.2018
Diarienummer
A47/8210/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Upphävande av korsägande, Begreppen inkomst och utgift, Överlåtelse, Förtäckt dividend

bolag A Ab i koncernen ägde 100 procent av aktiestocken i aktiebolag B, som var registrerat i ett annat EU-land, och aktiebolag B ägde 100 procent av aktiestocken i C Ab. C Ab ägde å sin sida ungefär 36 procent av aktiestocken i A Ab. De återstående delarna av aktierna i A Ab ägdes av X och Y. Enligt ansökan bedrev inte C Ab annan verksamhet än innehavet av aktier A Ab.

Koncernens mål var att upphäva ovan beskrivna korsägande mellan C Ab och A Ab på så sätt att aktiestocken i A Ab delades på nytt genom ett enhälligt beslut av aktieinnehavarna i enlighet med 5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen. I arrangemanget hänfördes till X och Y en mängd aktier i A Ab, vilken motsvarade det tidigare innehavet, men aktier i A Ab hänfördes inte alls till C Ab.

Centralskattenämnden konstaterade att koncerninternt korsägande förekom mellan A-koncernens moderbolag A Ab och C Ab utifrån den utredning som lagts fram i ansökningshandlingarna. I dessa förhållanden var de aktier i A Ab vilka C Ab innehade värdelösa ur en ekonomisk synvinkel, eftersom det med aktierna inte var möjligt att delta i A Ab:s bolagsstämma och till exempel de medel som delades ut till aktierna i fråga vid dividendutdelning minskade de facto inte A Ab:s förmögenhet. Därför ägde ingen förändring rum i förmögenhetsställningen för övriga aktieägare i A Ab, om aktiestocken i A Ab delades på nytt på det sätt som beskrivs i ansökan.

På ovan redogjorda grunder ansåg centralskattenämnden att C Ab i det i ansökan beskrivna arrangemanget inte överlät aktier i A Ab och att skattepliktig näringsinkomst enligt 4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller en avdragbar utgift enligt 7 § i den nämnda lagen inte bildades för C Ab. Eftersom medel eller andra förmåner med penningvärde utifrån det som lagts fram i ansökan inte delades ut till delägarna i A Ab eller de bolag som hörde till koncernen, ansåg centralskattenämnden att C Ab i den situation som beskrivits i ansökan inte delar ut förtäckt dividend enligt 29 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Eventuell nedskrivning av C Ab:s eget kapital i samband med upphävandet av korsägandet skedde inte heller i sådana förhållanden att bestämmelsen i 29 § 2 mom. i den nämnda lagen skulle tillämpas på arrangemanget. Förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 § och 7 §
29 § i lagen om beskattningsförfarande

Lagakraftvunnet

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018