CSN:2018/21

Har getts
16.3.2018
Diarienummer
A103/8210/2017
Mervärdesskatt, Försäljning av fastighet, Avdragsrätt för kostnader för försäljning av fastighet, Direkt och indirekt hänförbar kostnad, Allmän utgift, Överlåtelse av rörelse eller en del av rörelse

A Ab bedrev fastighetsaffärsverksamhet. A Ab sålde aktierna i sina två helägda ömsesidiga fastighetsaktiebolag. A Ab hade som delägare i de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen i de lokaler som företaget förfogat över på basis av sitt aktieinnehav bedrivit mervärdesskattefri uthyrningsverksamhet i det ena fastighetsaktiebolaget och mervärdesskattskyldig uthyrningsverksamhet i det andra fastighetsaktiebolaget. De mervärdesskattskyldiga hyresavtalen övertogs i samband med aktieköpet av förvärvaren. A Ab förorsakades kostnader av försäljningen av aktierna i de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen. Frågan var om A Ab hade rätt att dra av mervärdesskatten från kostnaderna.

Eftersom det var fråga om försäljning av aktier i de ömsesidiga fastighetsaktiebolag, som hänförde sig till den mervärdesskattskyldiga uthyrningsverksamhet som tidigare bedrivits i fastigheten, hade A Ab inte rätt att avdra mervärdesskatten på de kostnader som hänförde sig direkt och indirekt till försäljningen av aktierna. Sådana kostnader var kostnader i anslutning till exempelvis avtalsförhandlingar och upprättande av avtal samt arvoden som betalades till den mäklare som förmedlade objektet. A Ab hade rätt att som allmän avgift dra av mervärdesskatten på de kostnader som hänförde sig direkt och indirekt till A Ab:s hela ekonomiska verksamhet. Sådana kostnader var till exempel planering av koncernens juridiska och affärsmässiga struktur samt kostnader i anslutning till uppbyggnad av ägar- och bolagsstrukturen.

Eftersom det var fråga om försäljning av aktier i de ömsesidiga fastighetsaktiebolag som hänförde sig till den mervärdesskattskyldiga uthyrningsverksamhet som tidigare bedrevs i fastigheten och även hyresavtalen övertogs vid överlåtelsen av aktierna, var det fråga om överföring av i 19 artikeln i mervärdesskattedirektivet avsedd förmögenhetshelhet eller del därav och överlåtelse av i 19 a § i MomsL avsedd rörelse eller del därav. A Ab hade rätt att minska mervärdesskatten på de kostnader som hänförde sig till överlåtelsen av aktierna i form av en allmän utgift när förvärvaren fortsatte den mervärdesskattskyldiga verksamhet som A Ab hade bedrivit.

Förhandsavgörande för perioden 16.3.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 19 a § 1 mom., 27 § 1 mom. och 4 mom., 41 §, 42 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 43 §, 102 § 1 mom. 1 punkten, 117 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 19, artikel 29
EUD i ärendena C-29/08 (AB SKF), C-104/12 (Wolfram Becker), C-651/11 (X BV), C-408/98 (Abbey National plc)

Omröstning 6-1

HFD 8.8.2019 L 3592 (ingen ändring)