CSN:2018/32

Har getts
15.6.2018
Diarienummer
14/8210/2018
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvårdstjänster som köpts från andra EU-länder, Kalkylerad återbäring

Ett offentligt samfund som avses i 8 § i mervärdesskattelagen köpte hälso- och sjukvårdstjänster från andra EU-länder för att använda tjänsterna i sin egen momsfria hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Tjänsterna som A hade köpt från andra EU-länder var inte sådan vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). För att mervärdesbeskattningen ska vara neutral krävs det dock att likadana tjänster behandlas på samma sätt. Således ansågs att tjänsterna som hade köpts från ett annat EU-land var tjänster som berättigade till återbäring av kalkylerad mervärdesskatt enligt 130 a § i MomsL, om tjänsterna som hade köpts från ett annat EU-land var sådana att motsvarande tjänster hade berättigat sökanden till återbäring ifall de hade köpts i Finland. Återbäringen förutsatte var att tjänsterna som hade köpts från ett annat EU-land uppfyllde hälso- och sjukvårdslagstiftningens nationella krav i landet i fråga och att dessa krav motsvarade den finländska lagstiftningens krav för privat hälsovård. Återbäring beviljades dock inte om säljaren fick återbäring eller gottgörelse i det andra EU-landet.

Förhandsavgörande för perioden 15.6.2018–31.12.2019.

8 §, 34 §, 35 §, 65 §, 130 a § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen

HFD 26.5.2020 L 2262 årsbok (ingen ändring)