Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

CSN:2018/33

Har getts
20.6.2018
Diarienummer
A23/8210/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Aktier av olika slag, Bolagsordning, Dividendinkomst

Enligt ansökan hade A Ab 2017 vid den riktade emissionen tecknat B-aktier i B Ab. Teckningspriset på aktierna hade registrerats i B Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. B Ab hade flera aktieserier: A-aktier var stamaktier och aktierna i de övriga aktieserierna var s.k. investeringsaktier.

Enligt bolagsordningen hade ägaren av den icke-överförbara B-aktien rätt att delta i B Ab:s bolagsstämma, men aktien gav ändå rätt till medelutdelning så att aktien vid upplösning eller avregistrering av bolaget hade företrädesrätt till högst aktiens teckningspris, rätt till dividender enligt bolagsordningen samt de rättigheter och skyldigheter som anknyter till inlösningsvillkoret.

B-aktiens rätt till dividender fastställdes enligt bolagsordningen så att aktien hade företrädesrätt till den fasta dividend som månatligen räknas från aktiens teckningspris och som gradvis ökade under investeringstiden från 3 procent till 8 procent per kalenderår. Rätt till dividender stämdes av retroaktivt att motsvara en högre årlig intäkt under hela perioden efter teckningen i samband med den första utbetalningen av dividend efter värdeökningen. Dividenden för kalendermånaden betalades till A Ab:s bankkonto i början av följande kalendermånad. Enligt ansökan hade B Ab:s bolagsstämma befullmäktigat styrelsen att besluta om dividenden för B-aktien.

Enligt bolagsordningen fanns det ett inlösningsvillkor förknippat med B-aktien, enligt vilket aktieägaren kunde kräva att bolaget löser in sina aktier inom 14 dagar från inlösningskravet. B Ab kunde också lösa in aktien på eget initiativ inom 60 dagar från sitt inlösningskrav till aktieägaren. Inlösningspriset var aktiens teckningspris, och B Ab var skyldigt att betala ut den dividend som ackumulerats fram till dagen före inlösningsdagen i samband med inlösningspriset.

Centralskattenämnden konstaterade, att grunden för den dividend som delas ut för B-aktier av B Ab:s vinstmedel hade fastställts i bolagets bolagsordning och enligt ansökan tillämpades bestämmelserna i aktiebolagslagen till utdelningen av dividender. Således ansåg Centralskattenämnden att de intäkter som A Ab erhöll på basis av sina aktier skulle i A Ab:s beskattning betraktas som dividend enligt 6 a § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2017-2018.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 a § 1 mom.

Omröstning 4-3

HFD 16.5.2019 L 2231 (ingen ändring)

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2018