CSN:2018/29

Har getts
1.6.2018
Diarienummer
A20/8210/2018
Beskattning av personlig inkomst, Anställningsoption, Warrant

I samband med börsnoteringen av bolaget B 2015 hade sökanden och vissa andra personer i koncernledningen förutsatts investera i bolagets eget kapital. Enligt ansökan hade man utöver personalens engagemang velat utöka nyckelpersoners ägande eftersom man hade velat sända ut signaler till marknaden om bolagets nyckelpersoners egna investeringar i bolaget. Till följd av detta hade sökanden förvärvat warranter i bolaget B. Köpesumman motsvarade det gängse värde som beräknats vid anskaffningstillfället på det sätt som redogjorts för i ansökan. Dessa warranter berättigade då de förföll 2017 sökanden att teckna aktier i bolaget B till ett teckningspris som motsvarade 120 procent av värdet på en aktie i bolaget B vid börsnoteringen.

Centralskattenämnden konstaterade att på basis av den redogörelse som lagts fram i ansökningshandlingarna hade möjligheten att investera i dessa warranter i bolaget B begränsats till vissa nyckelpersoner i bolaget. Mot denna bakgrund ansåg centralskattenämnden att sökandens teckning av aktier i bolaget B på basis av warranter under skatteåret 2017 utgjorde en på ett arbetsförhållande baserad rätt att erhålla eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset såsom avses i 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för år 2017.

Inkomstskattelagen 66 § 3 mom.

HFD 7.5.2020 L 2014 (ingen ändring)