CSN:2018/15

Har getts
2.3.2018
Diarienummer
A78/8210/2017
Mervärdesskatt, Utbildningstjänster, MBA-utbildning

Ärendet gällde avgifter som tas ut för MBA- och EMBA-utbildningstjänster. X var en läroinrättning som tillhandahöll lagstadgad utbildning och också parallellt anordnade MBA- och EMBA-utbildning. Enligt ett utlåtande från Undervisnings- och kulturministeriet till centralskattenämnden anordnas inte MBA-utbildning med stöd av lag och utbildningen beviljas inte understöd av staten med stöd av lag. Enligt utlåtandet sker försäljningen av MBA-tjänster i Finland under konkurrensförhållanden.

Enligt bestämmelserna i EU-fördraget och momsdirektivet och tolkningspraxis för dessa ställer varje medlemsstat själv upp sina utbildningspolitiska mål och beslutar om sitt utbildningssystem och dess innehåll. Behandlingen av mervärdesskatten bestäms utgående från dessa nationella val. Fastställande av mervärdesskattefrihet för utbildning som omfattas av en medlemsstats beskattningsrätt utgående från de val som en annan stat gjort i en konkurrenssituation skulle strida mot dessa principer i EU-rätten.

Behandlingen av mervärdesskatten för utbildning i medlemsstater under konkurrensförhållanden kan således inte fastställas på basis av att utbildningen eventuellt i någon annan stat utgör lagstadgad utbildning. Att ge denna typ av utbildning som en utländsk och finländsk skola anordnar samma skatterättsliga status är inte diskriminerande. I högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2017:79 har man inte löst frågan om behandling i skattehänseende av utbildningar som tydligt konkurrerar sinsemellan.

I fråga om behandling i skattehänseende av utbildning som anordnats i Finland under konkurrensomständigheter har det således ingen betydelse att motsvarande utbildning ges utomlands med rätt till att där avlägga högskoleexamen. Om sådan utbildning som anordnas i Finland inte överensstämmer med de mål som man här har uppställts för utbildningen, är den enligt mervärdesskattelagen i Finland skattepliktig oberoende av vem utbildningsanordnaren är.

Försäljningen av X utbildningsprogram skedde på affärsmässiga grunder och det är inte fråga om lagstadgad utbildning. X kunde således inte behandla försäljningen av den tjänstehelhet bestående av avläggande av MBA- och EMBA-examen som de erbjuder i Finland och närmare redogör för i ansökan såsom mervärdesskattefri utgående från 39 och 40 § i mervärdesskattelagen. Centralskattenämnden ansåg att X skulle betala mervärdesskatt enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen för försäljning av tjänster i Finland i form av affärsverksamhet.

Förhandsavgörande för perioden 2.3.2018–31.12.2019

Mervärdesskattelagen 1 §, 2 §, 39 §, 40 §, 190 a §

HFD 28.12.2018, L 6191 årsboken (ingen ändring)