CSN:2018/12

Har getts
2.3.2018
Diarienummer
A106/8210/2017
Mervärdesskatt, Skatt som ska betalas, Skattesats, Motionstjänst

Ärendet gällde skattesats som tillämpas på simskola, babysim och nybörjarintroduktion på gym.

När man avgör huruvida det är fråga om en tjänst som möjliggör motion eller undervisning i den tjänst som säljs, ska hänsyn också tas till innehållet i motionsgrenen eller motionsformen som utövas samt under vilka förhållanden tjänsten utförs. Vid bedömningen ska hänsyn tas till omfattningen av och karaktären hos undervisningen och handledningen i den tjänst som säljs samt betydelsen av dessa för köparen. Med andra ord skulle man i ärendet ta ställning till om de i ansökan beskrivna tjänsterna i första hand kunde anses som tjänster genom vilka möjlighet ges till utövande av motion.

Centralskattenämnden ansåg att sökanden kan tillämpa en nedsatt skattesats på 10 % på babysim. Det primära syftet med babysim var inte att utveckla deltagarnas simkunnighet och eventuell handledning riktade sig inte till babyn som deltagare. Syftet med babysim var att ordna förhållanden där babyn kan motionera i en trygg och behaglig omgivning.

I fråga om nybörjarintroduktion på gym ansåg centralskattenämnden att eftersom den tjänst som såldes inte inkluderade sådan mental träning och motivering i anslutning till motionen som var större än ringa, var det fråga om i MomsL 85 a § 1 mom. 3 punkt avsedda tjänster som möjliggör utövande av idrott, på vilket tillämpades en nedsatt skattesats på 10 %.

De simskolor som sökanden sålde var till sin karaktär undervisande och inriktade sig på deltagarnas möjligheter att lära sig de tekniska färdigheter som behövs för att utöva motion i form av simning. Omfattningen av undervisningen och handledningen var större än ringa och undervisningen hade väsentlig betydelse för kunderna. Simning är vanligtvis en form av idrott som utövas självständigt. Centralskattenämnden ansåg att de simskolor som avsågs i ansökan om förhandsavgörande inte är sådana i 85 a § 1 mom. 3 punkten i MomsL avsedda tjänster som möjliggör utövande av idrott. På simskolor skulle enligt MomsL 84 % tillämpas den allmänna skattesatsen på 24 %.

Förhandsavgörande för perioden 2.3.2018–31.12.2019
Mervärdesskattelagen 1, 84 §, 85 a §, 190 a §

Omröstning om tillämpning av skattesats för simskola 6-2 och babysim 5+2-1.

HFD 21.2.2019 L 682 kort referat (ingen ändring)

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2018