CSN:2018/9

Har getts
16.2.2018
Diarienummer
A65/8210/2017
Mervärdesskatt, Fastighet, Fastighetsinvestering, Flyttbar byggnad

A Ab hyrde ut flyttbara byggnader som monteras av moduler till kommuner för att användas som exempelvis daghem och skolor. De flyttbara byggnaderna kunde monteras ner när de inte längre behövdes och modulerna kunde användas på nytt för en ny flyttbar byggnad. De flyttbara byggnaderna vilade på en grund som var fäst i marken och de var anslutna till el-, vatten- och avloppsnätet. Uppförandet av de flyttbara byggnaderna pågick från några veckor till några månader.

De flyttbara byggnaderna ansågs vara stadigt förankrade i marken. De kunde inte heller anses vara lätta att montera ner och flytta. De flyttbara byggnaderna skulle anses som i artikel 13 b.b i genomförandeförordningen avsedda byggnader. De var således i 28 § i MomsL avsedda fastigheter.

Vid uppförandet av de flyttbara byggnaderna var det fråga om en i 119 § i MomsL avsedd fastighetsinvestering. I fastighetsinvesteringens värde medräknades kostnaderna för uppförande av en flyttbar byggnad, kostnaderna för anskaffning av moduler, värdet på gamla moduler och utgifter för grundlig förbättring av gamla moduler.

Förhandsavgörande för perioden 16.2.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 27 §, 28 §, 102 § 1 mom. 1 punkten, 117 §, 119 §, 120 §, 121 d §
Artikel 13 b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
EUD i ärende C-315/00 (Rudolf Maierhofer) och EUD i ärende C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne)

HFD 10.10.2019 L 4718 (partiellt upphävt)