CSN:2018/1

Har getts
19.1.2018
Diarienummer
A42/8210/2017
Mervärdesskatt, Finansiell tjänst, Fastighetsinvesteringsfond, Särskild investeringsfond, Förvaltning av investeringsfond

A fungerade som förvaltare av fastighetsinvesteringsfonder. De investeringsfonder som A förvaltade skulle ses som i artikel 135.1 g i momsdirektivet avsedda särskilda investeringsfonder, medan investeringsfonderna var i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda alternativa investeringsfonder och A hade i denna lag avsedd auktorisation för att förvalta sådana investeringsfonder.

A utförde tjänster för investeringsfonder bland annat genom att söka och analysera investeringsobjekt samt presentera investeringsbeslut liksom även tjänster i anslutning till rapportering och bokföring. När A utförde tjänster i anslutning till förvaltning av investeringar och urval och överlåtelse av tillgångar som är en del av denna förvaltning samt verksamheter som administration och bokföring som omfattas av begreppet förvaltning av en investeringsfond, var det fråga om skötsel av uppgifter som är typiska för företag som idkar investeringsverksamhet. Det var således fråga om en förvaltningstjänst för en särskild investeringsfond som avses i artikel 135.1 g i momsdirektivet och en momsfri finansieringstjänst som avses i 41 § i mervärdesskattelagen.

A utförde för investeringsfonder även tjänster i anslutning till uthyrning av investeringsobjekt samt experttjänster såsom kontakt med byggherrar. Tjänsterna bestod inte av skötsel av uppgifter som är typiska för särskilda investeringsfonders verksamhet. Tjänsterna utgjorde mervärdesskattepliktiga tjänster.

Förhandsavgörande för perioden 19.1.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 19 a § 1 mom., 3 mom. och 4 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom.
Momsdirektivet artikel 135.1 g

Lagakraftvunnet