CSN:2017/56

Har getts
3.11.2017
Diarienummer
A52/8210/2017
Mervärdesbeskattning, Ansökan

Sökanden var en självständig offentligrättslig stiftelse vars verksamhet grundade sig på lag. Sökanden bedrev utställnings- och konstmuseiverksamhet samt skötte andra lagstadgade uppgifter som tilldelats denna av undervisnings- och kulturministeriet.

Sökandens verksamhet var kontinuerlig och riktade sig till en obegränsad kundkrets. Inkomsterna från verksamheten, såsom inträdesavgifter, hade ett direkt och omedelbart samband med de musei- och utställningstjänster som sökanden erbjöd. Den verksamhet som avses i ansökan ansågs därför som rörelse som avses i mervärdesskattedirektivet och mervärdesskattelagen. Centralskattenämnden ansåg att begreppet rörelse i mervärdesskattelagen inte är avsett att tolkas och att det inte med anledning av direktivets tolkningsverkan finns orsak att tolka det på annat sätt än begreppet rörelse i direktivet.

Sökanden skulle anses vara ett allmännyttigt samfund som enligt 4 § i mervärdesskattelagen är skattskyldigt endast om den inkomst som har erhållits från en sådan verksamhet enligt inkomstskattelagen anses som näringsinkomst. Inkomsten från den avgiftsbelagda museiverksamhet och utställnings- och samarbetsverksamhet som beskrivs i ansökan skulle inte betraktas som inkomst av näringsverksamhet för sökanden, och därför skulle inte mervärdesskatt betalas för denna.

I 12 § i mervärdesskattelagen sägs att den som bedriver rörelse kan utan hinder av 3–5 och 60 §§ bli skattskyldig på ansökan. Högsta förvaltningsdomstolen hade i sitt avgörande HFD 2016:128 ansett att tröskeln för en ansökan av ett allmännyttigt samfund som bedriver museiverksamhet kan vara högre än för andra skattskyldiga som bedriver affärsverksamhet.

Under de förhållanden som beskrivs i ansökan ansåg centralskattenämnden med hänsyn till sökandens lagstadgade offentliga serviceuppgift, finansieringen av verksamheten av statens medel samt de begränsningar som högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande HFD 2016:128 ställt upp för ansökningsrätten, att sökanden inte kunde ansöka om mervärdesskattskyldighet för den i ansökan avsedda verksamheten.

Förhandsavgörande för tiden 3.11.2017–31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 §, 4 § och 12 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 9
HFD 2016:128

HFD 15.2.2019, L 546 kort referat (partiellt upphävt)