CSN:2017/60

Har getts
8.12.2017
Diarienummer
A62/8210/2017
Internationell beskattning, EU-rätt, SICAV-bolag som inte omfattas av fondföretagsdirektivet

Sökanden var ett belgiskt fondföretag med rörligt kapital (SICAV: Société d’Investissement à capital variable) i bolagsform som inte omfattas av fondföretagsdirektivet (S.A.: Société Anonyme). Sökandens fonder omfattades inte av AIFM-direktivets regelverk (Alternative Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU). Sökanden var enligt lagstiftningen i Belgien en fristående juridisk person och en fristående skattskyldig, som på basis av en specialbestämmelse var befriad från inkomstskatt i hemviststaten. Sökanden förvaltas av ett fristående förvaltningsbolag, och det har också ett fristående förvaringssamfund. Sökanden verkar under tillsyn av finansmarknadsmyndigheten. Enligt ansökan ägdes sökandens andelar av en placerare. I Belgien betraktades sökandens andelar som aktier och vinstutdelningen som dividend.

Den belgiska sökanden liknade till sina funktionella drag en finsk specialplaceringsfond. Vid sidan av dem hade sökanden dock funktionella drag som liknade placeringsverksamhet i aktiebolags- eller kommanditbolagsform. Särskilt på grund av sin juridiska form var sökanden objektivt sett att jämställas närmast med ett finskt aktiebolag. Finland hade ingen nationell lagstiftning, som skulle göra det möjligt att sätta utländska samfund i en bättre ställning än inhemska samfund vid inkomstbeskattningen, vilket skulle kunna få placerare att placera i utländska samfund i stället för i finska samfund.

Centralskattenämnden ansåg, att sökanden i den situation som beskrivs i ansökan närmast är jämförbar med ett finskt aktiebolag och att de dividender som sökanden fått från Finland inte var befriade från skatt enligt ISkL 20 § 1 mom. Eftersom sökanden ansågs vara närmast jämförbar med ett finskt aktiebolag, var det i ärendet inte nödvändigt att bedöma, om sökanden skulle kunna uppfylla de villkor som lagen om placeringsfonder uppställer för en specialplaceringsfond. Eftersom den sökande som beskrivs i ansökan inte ansågs vara ett samfund befriat från inkomstskatt på ett sätt som motsvarar ett finskt aktiebolag, gavs den utländska sökanden inte en annan ställning än inhemska aktörer. Förhandsavgörande för skatteår 2017

Inkomstskattelagen 20 §.

lagakraftvunnet 

HFD 26.4.2018, T 2009