CSN:2017/40

Mervärdesskatt, Marginalbeskattningsförfarande för resebyråtjänster, Själv utförda tjänster, Persontransporttjänst, Tjänst som ger möjlighet att utöva motion

A Ab var en i mervärdesskattelagen 80 § avsedd researrangör. A Ab organiserade också följande utfärder: tur med huskyspann i nationalpark, snöskotur med norrskenstema, snöskotertur till fjälltopp och besök på renfarm med program. A Ab sålde utfärderna i eget namn och för egen räkning. A Ab köpte för utfärderna tjänster av andra näringsidkare. En del av de kläder och den utrustning som användes på utfärderna var A Ab:s egna kläder och utrustning. A Ab utförde själv också en del av guidetjänsterna under utfärderna.

Marginalbeskattningsförfarandet tillämpades inte på försäljningen av utfärderna när utfärderna såldes annat än i samband med inkvarteringstjänst eller transporttjänst som omfattas av marginalbeskattningsförfarandet.

Det huvudsakliga innehållet i utfärden tur med huskyspann till nationalpark utgjordes av körning med huskyspann. De andra tjänsterna var tilläggstjänster till denna tjänst. Körningen med huskyspann skulle enligt beslutet KHO 29.12.1998 T 3001 anses vara en persontransporttjänst. På försäljningen av utfärden tillämpades en reducerad skattesats på 10 procent.

Det huvudsakliga innehållet i snöskoterturen till fjällets topp utgjordes av körning med snöskoter. De andra tjänsterna var tilläggstjänster till denna tjänst. Snöskotertjänsten ansågs vara en persontransporttjänst. På försäljningen av utfärden tillämpades en reducerad skattesats på 10 procent.

Det huvudsakliga innehållet i snöskoturen med norrskenstema utgjordes gång med snöskor. De andra tjänsterna var tilläggsprestationer till denna tjänst. Gång med snöskor är motion under handledning som äger rum i naturen dvs. det handlade om en tjänst som gav möjlighet att utöva motion. På försäljningen av utfärden tillämpades en reducerad 10 procents skattesats.

Utfärden med besök på renfarm med program utgjorde en tjänstehelhet, vars momsbehandling bestämdes enhetligt. På försäljningen av utfärden tillämpades den allmänna skattesatsen på 24 procent.

När utfärderna såldes i samband med inkvarteringstjänst eller transporttjänst som omfattas av marginalbeskattningsförfarande, tillämpades marginalbeskattningsförfarande på försäljningen. På försäljningen av tjänster som A Ab själv utförde tillämpades då de allmänna stadganden i mervärdesskattelagen som berör försäljning. Den skattesats som tillämpades bestämdes enligt den själv utförda tjänstens natur.

Förhandsavgörande för perioden 16.06.2017–31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 80 § 1 mom. 84 §, 85 a § 1 mom. 1 och 3 punkten.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 306 och 307
EUD i ärendet C-163/91 (Van Ginkel Waddinxveen BV), i ärendet C-31/10 (Minerva Kulturreisen GmbH) och C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV)

Lagakraftvunnet