CSN:2017/53

Har getts
13.10.2017
Diarienummer
A80/8210/2017
Beskattning av personlig inkomst, Placeringsfond, Byte av fondandelsslag

Sökande A, som var kund inom diskretionär kapitalförvaltning i koncern B, hade för avsikt att byta fondandelarna i den danska placeringsfonden X till fondandelar i ett nytt andelsslag som skulle införas vid sidan om det nuvarande andelsslaget i samma placeringsfond. Den bakomliggande orsaken till införandet av det nya andelsslaget var enligt ansökan oberoende placeringsrådgivning och förbud mot incitament i fråga om portföljförvaltning till följd av regleringen i det nya s.k. MiFID II-direktivet (2014/65/EU).

Det nya andelsslag som införs enligt ansökan skulle åtminstone tills vidare vara avsett enbart för kunder inom diskretionär kapitalförvaltning i värdepappersföretag i koncern B. För andelsslaget i fråga skulle inte betalas distributionsavgifter som omfattas av förbudet mot incitament, med vilka fondbolaget återbetalar en del av de tecknings-, inlösnings- och förvaltningsarvoden som tas ut av kunderna till distributören på den grunden att distributören har förmedlat placeringsfonden i fråga till sina kunder. Till följd av detta skulle även de förvaltningsarvoden som fonden tar ut vara lägre i fråga om det nya andelsslag som införs än i det andelsslag som erbjuds övriga kunder.

För bytet av andelsslag uppbars inget arvode och storleken på det kapital som A placerat i fonden ändrades inte. Bytet skedde från ett andelsslag till ett annat i samma placeringsfond och A fick genom bytet i gengäld till samma värde fondandelar som hörde till det i ansökan beskrivna nya fondslaget, och som berättigade till samma tillgångar i samma placeringsfond som de andelar som A hade ägt före bytet. Centralskattenämnden ansåg att det i ansökan beskrivna bytet av andelar i placeringsfond X inte i A:s beskattning var sådan överlåtelse som avses i 45 § i inkomstskattelagen. Det faktum att man enligt ansökan åtminstone tills vidare hade för avsikt att erbjuda det nya andelsslaget i fråga endast till kunder inom diskretionär kapitalförvaltning i värdepappersföretag i koncern B, saknade betydelse i sammanhanget.

Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Inkomstskattelagen 45 §

Lagakraftvunnet