CSN:2017/58

Har getts
10.11.2017
Diarienummer
A60/8210/2017
Internationell beskattning, EU-rätt, Dividendinkomst från SICAV-bolag enligt placeringsfondsdirektivet

Det SICAV-bolag (Société d'Investissement à Capital Variable)som ansökningen gäller var ett fondföretag i bolagsform med varierande kapital enligt placeringsfondsdirektivet. SICAV-bolaget var enligt lagstiftningen i Luxemburg en fristående juridisk person och en fristående skattskyldig, som på basis av en specialbestämmelse var befriad från inkomstskatt i hemviststaten. SICAV-bolaget förvaltas av ett fristående förvaltningsbolag, och det har också ett fristående förvaringssamfund.

Det luxemburgska SICAV-bolaget hade på basis av funktionella drag likheter med en finsk placeringsfond. Gällande de funktionella dragen borde det dock observeras att det i SICAV-bolagets verksamhet var fråga om kollektiva investeringar, och motsvarande funktionella gemensamma drag finns också med till exempel kollektiva investeringar i aktiebolagsform eller kommanditbolagsform. Särskilt på grund av sin juridiska form var SICAV-bolaget objektivt sett att jämställas närmast med ett finskt fondföretag i aktiebolagsform. Eftersom det i ansökan beskrivna SICAV-bolaget beskattades på samma sätt som ett finskt fondföretag i aktiebolagsform, gavs det utländska SICAV-bolaget inte en annan ställning än inhemska aktörer.

Enligt ansökan betydde beskattningen som dividendinkomst, att § 33 c moment 3 i ISkL skulle tillämpas på dividendinkomsten, enligt vilket inkomsten i sin helhet var skattepliktig förvärvsinkomst för sökanden.

I Finlands skattesystem stod dividendtagarens förmån i inkomstskatten i direkt samband med att denna förmån kompenserades genom att inkomstskatt uppbars från bolaget som delade ut dividend. En sådan förmån beviljades inte i en situation där dividendbetalaren var ett bolag som inte var inkomstskatteskyldigt för sina inkomster. Dividendernas olika beskattning kunde inte i inkomstbeskattningen jämställas objektivt med varandra, utan i den i ansökan beskrivna situationen fanns det en godtagbar orsak till den olika beskattningen av dividender från utlandet och begränsningen av kapitalens fria rörlighet. Med den nuvarande lagstiftningen gällande beskattning av dividendinkomster överskred man inte det som krävdes för att uppnå syftena med bestämmelserna i den situation som ansökan avser och som berodde på en annan stats annorlunda skattesystem och den där beviljade skattefriheten vid beskattningen av bolag som delar ut dividend.

Centralskattenämnden ansåg att i den i ansökan beskrivna situationen måste den dividendinkomst som delades ut av det luxemburgska SICAV-bolaget, ett fondföretag enligt placeringsfondsdirektivet, anses vara en dividend också vid beskattningen i Finland, och den erhållna dividenden var enligt § 33 c moment 3 i ISkL i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst.

Artikel 63 och 65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Inkomstskattelagen § 33 c.

Omröstning 5-1

(inte vunnit laga kraft)

överklagat

HFD 19.6.2019 L 2870 årsboken