CSN:2017/57

Har getts
10.11.2017
Diarienummer
A58/8210/2017
Internationell beskattning, EU-rätt, Fastighetsinvesteringsverksamhet i kommanditbolagsform

Enligt ansökan var SCS registrerat som kommanditbolag (société en Commandite Simple) och var enligt lagstiftningen i Luxemburg en juridisk person. Enligt ansökan överensstämde SCS med AIFM-direktivet och var en SICAV-RAIF alternativ investeringsfond med rörligt kapital(SICAV: Société d'investissement à capital variable, RAIF: reserved alternative investment fund) enligt Luxemburgs lag om alternativa fonder. Enligt ansökan betraktades SCS inte som en specialplaceringsfond. RAIF-fonderna stod inte i Luxemburg under tillsyn av den myndighet som övervakade bank- och finansieringsbranschens aktörer. SCS administreras av en ansvarig bolagsman (general partner). SCS ansågs i beskattningen i Luxemburg som en genomgångsenhet och dess inkomst beskattades som inkomst för andelsägarna i SCS. Enligt ansökan var fonden inte en person enligt skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg.

Utgående från ansökan var syftet med SCS att endast idka en andelsägares fastighetsinvesteringsverksamhet. Alltså var det fråga om annat än en genuin fondplacering i fastigheter samt fastighetsvärdepapper. Centralskattenämnden ansåg att den i ansökan beskrivna SCS i kommanditbolagsform som idkar fastighetsplaceringar närmast motsvarade ett finskt kommanditbolag och inte en finsk specialplaceringsfond. SCS ansågs i Finlands beskattning med stöd av ISkL § 4 och § 16 vara en genomgångsenhet och dess inkomst beskattades som inkomst för andelsägarna i SCS.

Eftersom SCS i kommanditbolagsform ansågs vara ett finskt kommanditbolag som är en genomgångsenhet på motsvarande sätt och dess inkomst beskattades som andelsägarnas inkomst, gavs inte utländsk SCS annan ställning än inhemska aktörer. Av denna anledning var det inte i denna situation fråga om att begränsa rättigheterna på det sätt som avses i artikel 49 eller 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Inkomstskattelagen 4 § och 16 §

laga kraft