CSN:2017/52

Har getts
6.10.2017
Diarienummer
A63/8210/2017
Mervärdesskatt, Skattesats som tillämpas, Begreppet tidskrift, Begreppet bok

A Oy sålde korsord och krypton, av vilka en del utkom fyra gånger per år och en del sex gånger per år. I A Oy:s produktsortiment ingick dessutom en produkt som kallades korsordsbok.

Korsord och krypton var att betrakta som tidskrifter enligt MSL 85 a §, 1 mom. 8 punkten i de fall då de var sådana periodiska publikationer avsedda att ges ut regelbundet minst fyra gånger om året som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation. På korsord och krypton som var att betrakta som tidskrifter och såldes som lösnummer tillämpades den allmänna momssatsen om 24 %.

Till sitt innehåll motsvarade korsorden och kryptona böcker. Även till sin form kunde de anses motsvara böcker. Korsorden och kryptona var att betrakta som böcker enligt MSL 85 a §, 1 mom. 7 punkten då de gavs ut mer sällan än fyra gånger per år.

Förhandsavgörande för perioden 6.10.2017–31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 84 §, 85 a § 1 mom. 7 och 8 punkten och 3 mom.

Mervärdesskattedirektivet(2006/112/EG) artikel 98 punkt 1 och punkt 2.1 samt punkt 6 i bilaga III

Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (2003/460) 2 § 1 mom. 5 punkten och 4 § 1 mom.

HFD 28.12.2018, L 6224 kort referat (partiellt upphävt)