CSN:2017/55

Har getts
13.10.2017
Diarienummer
A83/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Avdragsgillhet för utgift, Aktiepremiesystem

Enligt ansökan hade A Abp för avsikt att erbjuda sina nyckelpersoner ett aktiepremiesystem, vars förvaltning hade lagts ut till B Ab. I arrangemanget grundade B Ab för förvärv av aktier från A Abp ett företag, C Holding Ab, varefter parterna på trepartsbasis ingick ett förvaltningsavtal och ett relaterat finansieringsavtal. A Abp beviljade C Holding Ab ett limitlån, med vilket C Holding Ab på börsen förvärvade aktier från A Abp i sin ägo för att ges till nyckelpersoner i bolaget inom ramen för aktiepremiesystemet. Avsikten var att ordna amorteringarna av limitlånet så, att lånekapitalet kvittades mot förvärvsutgiften för aktierna efterhand som C Holding Ab överlät aktier från A Abp till nyckelpersonerna inom aktiepremiesystemet.

Centralskattenämnden konstaterade att det i det arrangemang som beskrivs i ansökan var fråga om att belöna nyckelpersoner hos A Abp, och att bolaget i princip hade rätt att med stöd av 7 § och 8 § 1 mom. 4 punkten i NärSkL avdra utgifterna för detta. Avdragsgillhet för förvärvsutgifter för egna aktier som förvärvas för ett aktiepremiesystem har emellertid begränsats genom en bestämmelse i 18 § 3 mom. i NärSkL.

I det arrangemang som beskrivs i ansökan förvärvade A Abp inte egna aktier för att ges på basis av aktiepremiesystemet. Aktierna förvärvades i stället av det av B Ab ägda C Holding Ab, som senare överlät aktierna enligt avtal direkt till de personer som omfattas av A Abp:s premiearrangemang.

Med beaktande av ordalydelsen i 18 § 3 mom. i NärSkL ansåg centralskattenämnden att betalningarna till C Holding Ab, som motsvarade förvärvsutgiften för aktierna, var utan begränsningarna i  bestämmelsen i fråga med stöd av 7 § i NärSkL avdragsgilla utgifter i A Abp:s beskattning. Förhandsavgörande för skatteåren 2017-2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 § och 18 § 3 mom.

röstning 4, -4

HFD 8.3.2019 L 825 årsbok (ingen ändring)