CSN:2017/51

Har getts
6.10.2017
Diarienummer
A50/8210/2017
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvård, Skattskyldighet för försäljning

I ärendet var det för det första fråga om momsbehandlingen av företagshälsovårdens fasta grundavgift och månadsavgift. Man ansåg att momsbehandlingen av företagshälsovårdens fasta grundavgift och månadsavgift fastställs enligt för vilken tjänst grundavgiften eller månadsavgiften utgör vederlag. Unionens domstol har i målet C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OAV Bank NV) ansett å ena sidan att varje transaktion vanligtvis ska betraktas som separat och fristående och å andra sidan att en transaktion som ekonomiskt sett består av endast en prestation inte på ett konstgjort sätt ska delas upp i flera delar. Centralskattenämnden ansåg att den allmänna avgiften och företagshälsovårdens serviceavgift utgjorde en helhet, som i den i ansökan avsedda situationen utgjorde vederlag för skattefri hälso- och sjukvård.

I ärendet handlade det för det andra om momsbehandling av riktade arbetsplatsutredningar. Centralskattenämnden ansåg att de riktade arbetsplatsutredningarna med arbetsplatsbesök kunde betraktas som sådan försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster som avses i 34–35 § i MomsL när tjänsterna utfördes av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. De mätningar, kartläggningar och andra utredningar som överlämnades i samband med arbetsplatsutredningen såldes som en del av en tjänst som hörde till arbetsplatsutredningen, och inte som en separat fristående funktion. Därigenom hörde försäljningen av sådana här mätningar, kartläggningar eller andra utredningar som en del av hälso- eller sjukvårdstjänsten så nära till hälso- och sjukvården att moms inte skulle betalas för den.

För det tredje handlade det i ärendet om läkarutlåtanden och intyg som ges i samband med hälsoundersökningar som ingår i olika företagshälsovårdstjänster. Enligt EUD:s dom i målet C-307/01, D'Ambrumenil och Dispute Resolution Services kan man anse att en tjänsts huvudsakliga syfte är att skydda en persons hälsa, då man genom att utfärda ett intyg om fysisk duglighet försöker klargöra för tredje part att man på grund av den aktuella personens hälsotillstånd måste uppställa begränsningar för utförande av vissa funktioner eller att de kan utföras endast under vissa förutsättningar. Centralskattenämnden ansåg att utfärdandet av läkarutlåtandena var i en hälso- och sjukvårdstjänst som avses i 35 § i MomsL och på försäljningen av den skulle ingen moms betalas enligt 34 § mom. 1 i MomsL.

För det fjärde handlade ärendet om momsbehandlingen av försäljning av gångtester och kartläggningar av välbefinnande i arbetet. Centralskattenämnden ansåg att när gångtest eller kartläggning av välbefinnande i arbetet såldes som en del av en tjänst för att fastställa en arbetstagares hälsotillstånd, var testet en del av fastställandet av hälsotillståndet och inte en separat fristående funktion. Därigenom hörde försäljningen av gångtestet eller kartläggningen av välbefinnande i arbetet som en del av en hälso- och sjukvårdstjänst så nära till hälso- och sjukvården att moms inte skulle betalas för den.

För det femte handlade ärendet om momsbehandlingen av olika tjänster inom individual- och smågruppsterapi. Centralskattenämnden ansåg att när sökandens kunder kom till individual- eller smågruppsterapi på i ansökan beskrivet sätt så att vårdbehovet och den därpå följande gruppterapin baserades på bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, var det fråga om en momsfri hälso- och sjukvårdstjänst. Det var inte av någon betydelse om behandlingen gavs som en individuell tjänst eller för en liten grupp.

Förhandsavgörande för perioden 06.10.2017–31.12.2018. Mervärdesskattelagen MomsL 1 §, MomsL 34 §, MomsL 35 §, MomsL 190 a § Domen C-41/04, Levob Verzekeringen BV och OAV Bank NV, som meddelats av Unionens domstol Unionens domstol i målet C-307/01, D'Ambrumenil och Dispute Resolution Services

De publicerade delarna av förhandsavgörandet har vunnit laga kraft (se ändå HFD 3.1.2019, L 1 årsbok)