CSN:2017/49

Har getts
15.9.2017
Diarienummer
A56/8210/2017
Mervärdesskatt, Kommunåterbäring, Användning av ett räddningsfordon medan räddningspersonalen är i beredskap

En del av den hel- och deltidsanställda personalen i räddningsverket i staden A var utanför ordinarie tjänstetid i beredskap för att upprätthålla larmberedskapen. Beredskapen var nödvändig för ledning av räddningsverksamheten och larmrespons som räddningsverket ansvarar för i de områden där det inte fanns en ordinarie brandstation med bemanning dygnet runt under årets alla dagar 24/7).

Av den räddningspersonal som var i beredskap hade tre personer åt gången skyldighet att använda ett räddningsfordon under beredskapstiden. Det räddningsfordon som hade ställts till räddningspersonalens förfogande och som kunde ha registrerats som en personbil eller en paketbil användes under beredskapstiden även för ofrånkomliga personliga körningar av beredskapspersonalen. Användningen av ett räddningsfordon i en sådan situation orsakades av att en anställd som var i beredskap var skyldig att omedelbart ge sig av på uppdrag i händelse av larm och hade därför alltid bl.a. sin uniform och skyddskläder samt övriga anordningar och redskap som behövs vid larm med sig i räddningsfordonet.

Det var fråga om sådan användning av ett räddningsfordon under beredskapstiden som tjänade de ändamål som tillhör staden A genom att möjliggöra den lagstadgade skyldigheten att sörja för räddningsverksamheten så effektivt och ändamålsenligt som möjligt samt en så snabb beredskap som möjligt att svara på larm. De ofrånkomliga personliga körningar som räddningspersonalen genomfört under beredskapstiden var nära sammankopplade med utförandet av räddningsverkets lagstadgade uppgifter och upprätthållandet av larmberedskapen och möjliggjorde beredskapssystemet, och skedde därmed p.g.a. arbetets natur och krav under sådana särskilda omständigheter på basis av vilka de kostnader som inkluderas i anskaffningar som hänför sig till fordonen inte med stöd av 114 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen var icke-avdragsgilla. Staden A hade därmed rätt till återbäring av den moms som inkluderats i anskaffningar som hänför sig till räddningsfordonen under de omständigheter som beskrivits i ansökan, även för sådana räddningsfordon som användes under räddningspersonalens beredskapstid under de omständigheter som beskrivits i ansökan.

Förhandsavgörande för perioden 15.09.2017–31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 114 § 1 mom. 5 punkten, 117 § och 130 5 §

HFD 24.10.2018 L 4894 (ingen ändring)