CSN:2017/26

Har getts
21.4.2017
Diarienummer
A43/8210/2016
Mervärdesskatt, Utbildningstjänster

X Ab var ett företag som tillhandahöll psykoterapiutbildningstjänster och organiserade psykoterapiutbildningar med ett universitet i ett annat EU-land. Studerandena som kom till utbildningen var egentliga studerande i universitetets register. Utbildningen följde universitetets examensprogram och universitetet hade översyn över utbildningen. Utbildningens vitsord beviljades av universitetets studieområdesnämnd, och examina utfärdades av universitetets examensnämnd. Utbildningarna genomfördes i Finland av X Ab.   Centralskattenämnden ansåg att det var universitetet som ansvarade för psykoterapiutbildningen och att det var fråga om en av universitetet tillhandahållen utbildning där X Ab ansvarade för genomförandet av den praktiska utbildningen i Finland under universitetets översyn. Det var fråga om en underleverantörssituation, där universitetet köpte det praktiska genomförandet av psykoterapiutbildningar i Finland av X Ab. Som examensutfärdare sålde universitetet emellertid den egentliga utbildningen till studerandena.   Universitetet måste betraktas som en näringsidkare som avses i bestämmelserna om försäljningsland. Eftersom X Ab inte överlät underleverantörstjänsten till universitetets fasta driftställe i Finland och sätet för universitetets ekonomiska verksamhet inte var i Finland, hade den av X Ab utförda tjänsten inte sålts i Finland i enlighet med 65 § i mervärdesskattelagen, och ingen skatt skulle betalas till Finland.   Trots att universitetet inte själv med hjälp av sina egna anställda eller på sitt eget driftställe idkade sin utbildningsverksamhet i Finland, utan skaffade det praktiska genomförandet av utbildningarna av X Ab, ägde ändå själva utbildningen rum i Finland. När universitetet var säljare av de i ansökan avsedda utbildningstjänsterna och dessa utbildningstjänster utfördes i Finland, ägde verksamheten rum i Finland på det sätt som avses i 69 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen.   Det ansökande universitetet var inte ett universitet avsett i universitetslagen (558/2009). Universitetet understöddes inte med stöd av finsk lag med statens medel. Eftersom den psykoterapiutbildning som avsågs i ansökan inte var sådan utbildning som i enlighet med 40 § i mervärdesskattelagen ordnas med stöd av lag eller som med stöd av lag understöds med statens medel, och eftersom sådan utbildning tillhandahålls i Finland i konkurrensförhållanden, skulle universitetet betala mervärdesskatt för försäljning av de i ansökan avsedda utbildningstjänsterna när försäljningslandet var Finland.  

Förhandsavgörande för perioden 21.4.2017–31.12.2018.  

Mervärdesskattelagen 39 §, 40 §, 65 § och 69 d § 2 mom. HFD 2013:140  

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

HFD 18.3.2019 L 999: Beslutet har för X Oy del vunnit laga kraft, för universitetets del undanröjts