CSN:2017/46

Har getts
25.8.2017
Diarienummer
A49/8210/2017
Mervärdesskatt, Skattskyldighetsgrupp , Huvudrörelse och filial , En mervärdesskattskyldig

A var ett bolag som hade etablerat sig i Storbritannien. Bolagets huvudrörelse hörde till en skattskyldighetsgrupp i Storbritannien. A hade en filial i Finland. I ärendet var det fråga om momsbehandlingen av tjänster som A:s i Finland etablerade filial utfört åt den i Storbritannien etablerade huvudrörelsen.

Då A:s i Finland etablerade filial utförde tjänster åt A:s i Storbritannien etablerade huvudrörelse, som hörde till en skattskyldighetsgrupp i Storbritannien, ansågs det att tjänsterna hade utförts åt skattskyldighetsgruppen. Det var således fråga om i MomsL 18 § avsedd försäljning mellan två mervärdesskattskyldiga. Mervärdesskatter på anskaffningar som hänförde sig till denna försäljning var avdragbara eller återbetalbara om villkoren i MomsL 102 § 1 mom. 1 punkten eller 131 § uppfylldes.  Förhandsavgörande för perioden 25.8.2017–31.12.2018. Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 13 a § 1 mom., 18 § 2 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten, 131 § Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 11 EUD i ärende C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige)

laga kraft