CSN:2017/44

Har getts
22.8.2017
Diarienummer
A31/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Internationell beskattning, Återbetalning av kapital, Dividend, Fusion

Enligt ansökan planerade D Abp:s tyska dotterbolag C GmbH och amerikanska dotterbolag B Inc. utbetalning av vissa medel till D Abp.

C GmbH hade för avsikt att till sökanden utbetala medel, som uppkommit till följd av att A Abp under de senaste tio åren gjort kapitalinvesteringar i fonder som motsvarar fonder för fritt eget kapital. Efter investeringarna hade A Abp i enlighet med NärSkL 52 a och b § fusionerats med D Abp, till vilket kapitalet skulle återbetalas.

Centralskattenämnden ansåg att vid tillämpandet av bestämmelserna i NärSkL 6 c § på D Abp:s beskattning hade kapitalinvesteringen under de i ansökan beskrivna förhållandena gjorts av samma person trots att A Abp, som hade gjort investeringen, före återbetalningen av kapitalet i enlighet med NärSkL 52 a och b § hade fusionerats med D Abp.

B Inc. som ägs av D Abp, hade inte några vinstmedel på grund av att verksamheten tidigare varit olönsam. Det var meningen att den planerade utbetalningen av medel skulle ske via en s.k. additional paid-in capital-fond, i vilken enligt regleringen i delstaten i fråga ska tas upp den del av aktiernas teckningspris, som enligt beslut om aktieemission inte antecknas i aktiekapitalet. Enligt sökandens uppfattning skulle den aktuella utbetalningen av medel betraktas som återbetalning av kapital vid beskattning i USA och det utbetalande bolaget skulle därför inte få skatteförmåner. A Abp hade ägt alla aktier i B Inc. direkt i över tio år och hade inte under denna tid gjort några investeringar med eget kapital i bolaget.

Centralskattenämnden ansåg med stöd av ansökan att B Inc.:s utbetalning av medel var skattepliktig dividendinkomst i D Abp:s beskattning utgående från bestämmelserna i 6 a § i NärSkL. När man emellertid beaktade bestämmelsen i artikel 23 1 punkt b i skatteavtalet mellan Finland och USA, ansåg centralskattenämnden, att den inkomst som B Inc.:s utbetalning av medel bildade för sökanden kunde under de i ansökan beskrivna förhållandena befrias från skatt oberoende av bestämmelserna i NärSkL 6 a §.

Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018. Omröstning 7-1 till förmån för skattebehandling av B Inc.:s utbetalning av medel.

33 b § 6 mom. inkomstskattelagen Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 a §, 6 c §, 52 a § och 52 b § Avtal mellan Republiken Finlands regering och USA:s regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, artikel 23 1 b

HFD 6.9.2018, T 4091 (ingen ändring)

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.