CSN:2017/16

Har getts
10.3.2017
Diarienummer
A105/8210/2016
Beskattning av personlig inkomst, Idrottsinkomst, E-idrott, Dataspel

Enligt ansökningshandlingarna försörjde sig sökanden på att spela dataspel på heltid, där han representerade ett lag organiserat av amerikanska A LLC. Enligt det spelaravtal som ingåtts mellan sökanden och A LLC hade sökanden förbundit sig att spela i A:s lag vid turneringar i spelet i fråga. Spelaravtalet ålade dessutom sökanden att delta i bland annat träning, marknadsföringsevenemang, intervjuer och fotograferingar anordnade av laget. A LLC betalade till sökanden ett månatligt arvode, vid sidan av vilket sökanden hade rätt till diverse andra arvoden och en andel av turneringsarvodena.

Centralskattenämnden konstaterade att med idrott kan som ett vidare begrepp vid sidan av fysiska idrottsgrenar även avses mentala teknikgrenar, där framgång i första hand baserar sig på något annat än en prestation som anses som fysisk. När man dessutom beaktade avsikten med reglerna om periodisering av idrottsinkomster och sökandens på tävlingsframgång baserade inkomstbildning, ansåg centralskattenämnden att de inkomster som sökanden haft från arvoden för dataspel och det månatliga arvodet var i 116 a § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd idrottsinkomst, som när de övriga förutsättningar som föreskrivs i lagen uppfylls kan överföras till en idrottsutövarfond. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Inkomstskattelag 116 a §

laga kraft

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.