CSN:2017/42

Har getts
21.6.2017
Diarienummer
A51/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Jämförelse av balansräkningar, Kapitalfond

Enligt ansökan var A Kb en kapitalfond i kommanditbolagsform som hade för avsikt att grunda ett sökandebolag för anskaffning av ett målbolag inom ramen för sin kapitalplaceringsverksamhet. A Kb:s tysta bolagsmän var flera institutionella placerare, och som ansvarig bolagsman verkade GP Ab.

A Kb hade tills vidare inte placerat sina medel, utan sökte aktivt placeringsobjekt. Enligt sin placeringsstrategi placerade A Kb i finländska små och medelstora företag, dvs. även målbolaget som skulle förvärvas för sökandebolaget som var under bildning skulle bli ett finländskt aktiebolag. Sökandebolaget som var under bildning ämnade förvärva majoriteten av aktiestocken i målbolaget. Avsikten var att majoriteten av aktiestocken i sökandebolaget som var under bildning skulle bibehållas i A Kb:s ägo även efter att företagsaffären hade genomförts, men A Kb ämnade dock före utgången av sin verksamhetsperiod lösgöra sig från sitt ägande, med andra ord var det inte en permanent ägare i målbolaget som skulle förvärvas. Efter förvärvet av målbolaget skulle sökandebolaget som var under bildning i egenskap av moderbolag upprätta ett koncernbokslut.

På basis av sin juridiska form var A Kb rättssubjekt och bokföringsskyldigt för sin verksamhet. Enligt ansökan hade A Kb enligt bestämmelserna i 6 kap. 1 § 6 mom. samt 3 § i bokföringslagen upprättat ett koncernbokslut till följd av att fondens företagsförvärv inte var permanenta, och företagen som skulle förvärvas hade man för avsikt att överlåta vidare.

När hänsyn togs till den utredning i ansökan av ställningen för sökandebolaget som var under bildning i ägarstrukturen samt bestämmanderätten som utövades av dess majoritetsägare ansåg centralskattenämnden att den koncern som bildades av sökandebolaget, som var under bildning, och målbolaget, som skulle förvärvas, skulle betraktas som en sådan underkoncern som avses i regeringens proposition (146/2012 rd). Det koncernbokslut som hade upprättats av sökandebolaget som var under bildning kunde således inte betraktas som det koncernbokslut som avses i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 a § 3 mom.

(inte laga kraft vunnet)

HFD 101.2018 L 65 (ingen förändring)