CSN:2017/36

Har getts
29.5.2017
Diarienummer
A22/8210/2017
Mervärdesskatt, Skattepliktig försäljning, Skadestånd

I ärendet var det fråga om huruvida den standardersättning som sökanden på basis av 100 § i elmarknadslagen på grund av ett avbrott i eldistributionen utbetalat till sina kunder skulle betraktas som den nedsättning som avses i 78 § i mervärdesskattelagen eller en med gottgörelse likställbar rättelsepost som bolaget fick dra av från grunden för skatten som betalas på försäljning, eller huruvida det var fråga om en post av skadeståndskaraktär som inte hör till tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen.

Köparens rätt till en standardersättning grundade sig på att eldistributionen och elleveransen hade avbrutits, och leveransen svarade således inte mot det överenskomna. På grund av leveransbortfallet skulle syftet med ersättningen som skulle betalas anses vara en ersättning för olägenheterna och skadan som avbrottet gav upphov till för köparen. I fråga om ersättningens karaktär hade det ingen betydelse att köparen också enligt någon annan grund kan få skadestånd för skadan som avbrottet gav upphov till.

Det leveransavtalsenliga beloppet av standardersättningen grundade sig inte på den verkliga och påvisade omfattningen av skadan. Med beaktande av att det enligt EUD:s dom i ärendet C-277/05, Société thermale d’Eugenié-les-Bains kunde vara fråga om ett skadestånd även när ersättningen har ett fast belopp och inte svarar mot omfattningen av den orsakade skadan, hade den så kallade bestämningsgrunden för ersättningen ingen betydelse i ärendet. Standardersättningen skulle för slutanvändaren av elen betraktas som en ersättning som utbetalas för avbrott i eldistributionen och elleveransen.  Det var således fråga om en post av skadeståndskaraktär. Standardersättningen kunde inte betraktas som en rättelsepost som avses i 78 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen och som kan dras av från grunden för skatten som betalas på försäljningen av tjänsten.

Förhandsavgörande för perioden 29.05.2017–31.12.2018.

Omröstning 4-3

Mervärdesskattelagen 73 § 1 mom., 78 § 1 mom. 1 punkten och 190 a § Elmarknadslagen 97 §, 98 §, 99 § och 100 § Lag om Skatteförvaltningen 14 § 1 mom. Artikel 73, 79.1b och 90.1 i Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt Domen C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains, som meddelats av Unionens domstol

HFD 4.5.2018, T 2088 årsboken (ingen förändring)