CSN:2017/27

Har getts
12.5.2017
Diarienummer
A88/8210/2016
Internationell beskattning, EU-rätt, Källbeskattning, Diskriminerande beskattning, Utländsk fond

Sökanden betalade dividend till en fransk fond. Fonden hade inrättats i Frankrike i form av FCPE (Fonds Commun de Placement D'Enterprise), en avtalsrättslig placeringsfond, genom ett avtal mellan fondbolaget och förvaringssamfundet. Fonden klassificerades i Frankrike som en fond vars medlemmar är arbetstagare (employee savings investment fund, Fonds d'epargne salariale). Fonden i form av FCPE var i Frankrike en genomgångsenhet som inte betalade inkomstskatt eller annan motsvarande direkt skatt i Frankrike. Medlemmar i FCPE-fonden betalade inte någon inkomstskatt på uttag av fondandel.
Centralskattenämnden ansåg att det mellan skattebehandlingen av den finländska personalfonden och skattebehandlingen av fondens medlemmar fanns ett sådant samband som kunde beaktas vid bedömningen av huruvida situationerna hos den inhemska och den utländska personalfonden kan likställas. Neutral beskattning i förhållande till arbetstagarens övriga inkomst som Finlands lagstiftning strävar efter samt beskattningen i Finland av den inkomst som erhållits genom personalfonden förutsatte att Finland hade beskattningsrätt till de prestationer som personalfonden betalade ut till sina medlemmar. Dessa mål kunde inte uppnås i situationen hos den utländska personalfonden där Finland inte hade beskattningsrätt till de prestationer som den utländska personalfonden betalade ut till sina medlemmar.
Med beaktande av den målsättning som bestämmelserna om personalfonder och beskattningen av prestationer som personalfonder betalar ut samt skillnaderna mellan den juridiska formen och verksamheten av den inhemska personalfonden och FCPE-fonden, ansåg Centralskattenämnden att situationen hos FCPE-fonden inte kunde objektivt likställas med situationen hos den inhemska personalfonden. Uppbörden av källskatt på dividender som betalats till FCPE-fonden utgjorde därmed inte någon restriktion för kapitalrörelse som avses i artikel 63 i FEUF. Uppbörden av källskatt på dividend som betalats till FCPE-fonden var också motiverad på basis av tryggandet av att det personalfondssystem som med nationell lagstiftning inrättats i det finländska skattesystemet skulle förbli konsekvent.
Fonden kunde inte heller betraktas som en skattefri specialplaceringsfond som avses i 20 § i ISkL. Trots att det i fondens verksamhetsform och övervakning ingick drag som motsvarar finländska placeringsfonder, motsvarade dess verksamhet inte de krav som i lagen om placeringsfonder ställts på specialplaceringsfond som riktats till icke-professionella placerare.
Sökanden skulle i Finland verkställa källskatt i enlighet med 3 och 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst på den dividend som hen betalat till den franska FCPE-fonden.

Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Inkomstskattelagen 20 §
Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 3 och 7 §
Förhandsavgörande för skatteåren 2016 och 2017

Omröstning 5-3

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

HFD 19.09.2018, L 4296 (upphävd)