CSN:2017/28

Har getts
12.5.2017
Diarienummer
A6/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Svenskt försäkringsbolag, Placering i ett finskt kommanditbolag, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Inkomst som förvärvats i Finland

Det svenska försäkringsbolaget A hade för avsikt att placera som tyst bolagsman i ett kommanditbolag som skulle bildas för fastighetsplaceringsverksamhet i Finland.

Med beaktande av årsboksbeslutet HFD 2002:34 ansåg Centralskattenämnden att A kan beskattas i Finland för sin andel i kommanditbolagets intäkter. Vid beskattningen av A var dock överlåtelsen av bolagsandelen inte inkomst som avses i 10 § 10 punkten i IskL eller annan inkomst från Finland som avses i denna paragraf.

Ett finländskt försäkringsbolag har med stöd av 7 § i NärSkL rätt att i sin beskattning dra av försäkringsersättningar till försäkringstagare samt med stöd av 8 § 1 mom. 10 punkten i NärSkL dra av den ansvarsskuld som består av försäkringsavtal. Enligt ansökan bedrev A inte försäkringsverksamhet i Finland och de försäkringar som A meddelar i Sverige var inte fondförsäkringar.

A:s situation var olik EU-domstolens dom i målet C-342/10 eftersom ett försäkringsbolag som A i princip inte kan göra ett nollresultat på samma grunder som inom pensionsförsäkringsverksamheten. Centralskattenämnden ansåg, att de försäkringsersättningar som A betalat samt det ansvarsskuld som uppkommit för A av försäkringsavtal inte under de omständigheter som beskrivits i ansökan hade något direkt samband – såsom förutsätts i EU-domstolens rättspraxis – med intäktsandelen från det kommanditbolag som skulle bildas i Finland och man hade i ansökan inte heller framfört någon annan grund på vilken A skulle kunna anses ha rätt att dra av kostnader som hänför sig till verksamhet som bedrivs i Sverige från inkomst från Finland.

Centralskattenämnden ansåg att det kommanditbolag som bedriver fastighetsplaceringsverksamhet inte var befriat från bestämmelsen om räntebegränsning enligt 18 a § i NärSkL på basis av det som bestäms i paragrafens 4 mom.

Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Omröstning 5–3

Inkomstskattelagen 10 § och 16 §

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 § och 8 § 1 mom. 10 punkten samt 18 a §

Artiklarna 3, 5, 7 och 25 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

HFD 2.4.2019 L 1334 (partiellt ändrats )