CSN:2017/31

Har getts
23.5.2017
Diarienummer
A40/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Upphörande av aktieägarrättigheter, Återtagande av betalningsdeposition

Enligt ansökan hade A Abp:s aktier i början av 2000-talet tagits upp på aktieägarnas värdeandelskonton. I fråga om aktieägare som inte hade något värdeandelskonto hade aktierna deponerats på ett gemensamt konto. A Abp:s bolagsstämma hade senare beslutat att sälja de icke-överförda aktierna på det gemensamma värdeandelskontot till sina ägares värdeandelskonton för sina ägare enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen som var i kraft vid denna tidpunkt. Av medlen från aktieförsäljningen hade en betalningsdeposition gjorts hos länsstyrelsen.

Enligt ansökan hade de som hade rätt till medlen från aktieförsäljningen haft rätt att hämta sina medel från regionsförvaltningsverket, men av de medel som A Abp hade deponerat hade dock inte alla tagits ut vid utgången av tidsfristen. Till följd av detta har A Abp krävt att återfå de medel som inte hade tagits ut. I ansökan hade det lagts fram att överföringen av de aktuella medlen i A Abp:s besittning bör bedömas som annan kapitalplacering som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Centralskattenämnden konstaterade att det för en prestation som i beskattningen betraktas som en kapitalplacering är karaktäristiskt att det i förmögenhetsbeloppet för aktieägarna i ett bolag i princip inte sker någon ändring till följd av att värdet av deras aktier kan anses öka med beloppet av en placering som har gjorts i bolaget. Behandlingen av en post som bolagsrättsligt betraktas som en kapitalplacering i beskattningen kan således vara avvikande bland annat i situationer där placeringen görs av någon annan än en aktieägare i bolaget eller en part som genom placeringen blir aktieägare.

På basis av det som lagts fram i ansökan har de aktuella tillgångarna bildats på grund av bolagsaktieägarnas passivitet, och de rättigheter som anknöt till aktieägandet kunde anses ha upphört de facto senast när aktierna såldes. Därefter hade de tidigare aktieägarna som förlorat sina aktieägarrättigheter med tiden också förlorat sina rättigheter till medlen av aktieförsäljningen som gjorts på deras vägnar, de medel som A Abp enligt ansökan senare hade ansökt om att återfå.

Centralskattenämnden ansåg att en överföring av medel i de förhållanden som beskrivs i ansökan i A Abp:s besittning inte kunde betraktas som en kapitalplacering som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Däremot kunde den aktuella kontanta förmånen som A Abp fått ur bolagets perspektiv likställas med en situation där det för gäldenären uppstår en förmån som är värd pengar när en skuld föråldras.  Med tanke på detta ansåg centralskattenämnden att de medel som A Abp hade fått på det sätt som beskrivs i ansökan utgjorde skattepliktig inkomst för bolaget i enlighet med 4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteår 2017

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 § och 6 § 1 mom. 2 punkten)

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

laga kraft