CSN:2017/18

Har getts
24.3.2017
Diarienummer
A78/8210/2016
Mervärdesskatt, Kostnad för konditionskartläggning, Kostnad för markrengöring, Rivningskostnad, Kostnad som hänför sig till fastighetsförsäljning, Avdragsrätt

X bedrev momspliktig uthyrningsverksamhet. Kostnader för att rengöra förorenad mark, vilka anknöt till den fastighet som hyrts ut med moms, hade uppkommit för X. Rengöringskostnaderna var avdragsgilla för X som allmänna kostnader i den momspliktiga uthyrningsverksamhet som bedrivits på fastigheten i fråga. Det var inte av betydelse om kostnaderna uppkom under hyreskontraktets giltighetstid eller först därefter.

Också kostnader för rivning av byggnader uppkom för X efter att den momspliktiga uthyrningsverksamhet som bedrivits på fastigheten lades ned. Kostnaderna för rivning av byggnaderna var kostnader för att lägga ner den momspliktiga uthyrningsverksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten. X hade rätt att dra av momsen på kostnaderna för att riva byggnaderna. Det spelade inte någon roll om kostnaderna uppkom genast efter att hyresavtalet gått ut eller först senare.

X lät utföra konditionskartläggningar och byggnadshistoriska utredningar i anknytning till försäljningen av fastigheten eller i andra samband. Den konditionskartläggning eller byggnadshistoriska utredning som X låtit utföra i samband med försäljningen av fastigheten hänförde sig direkt och omedelbart till försäljningen av fastigheten. X hade inte rätt att dra av momsen på de konditionskartläggningar och byggnadshistoriska utredningar vilka X låtit utföra i samband med försäljningen av fastigheten. De kostnader för konditionskartläggningar och byggnadshistoriska utredningar vilka anknöt till den momspliktiga uthyrningsverksamhet som bedrivits på fastigheten var avdragbara för X som allmänna kostnader i den momspliktiga uthyrningsverksamhet som bedrivits på fastigheten i fråga. Det var inte av betydelse om X låtit utföra konditionskartläggningarna och de byggnadshistoriska utredningarna under hyreskontraktets giltighetstid eller först därefter.

Förhandsavgörande för tiden 24.3.2017–31.12.2018.

Inkomstskattelagen 27 § 1 mom., 30 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 117 §

Domar av unionens domstol i målen C-29/08 (AB SKF), C-104/12 (Wolfram Becker), C-32/03 (I/S Fini H)

HFD 4.5.2018, T 2089 (partiellt upphävt)