CSN:2016/37

Har getts
5.8.2016
Diarienummer
A42/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Kommunsammanslagning, Ett kommunägt bolags förluster, Ägarbyte, Rätten att dra av förluster efter sammanslagningen

X kommun hade 1.1.2016 sammanslagits med Y stad enligt 3 § 2 mom. 1 punkten i kommunstrukturlagen. X kommun hade ägt 97 procent av A Ab sedan 2012. A Ab hade fastställts näringsverksamhetens förluster i beskattningen för åren 2012 och 2014. Det var meningen att A Ab skulle sammanslagits med B Ab som Y stad ägde helt i enlighet med 52 a § i NärSkL.

När hänsyn togs till att då X kommun sammanslogs med Y stad, övergick alla förbindelser och rätter som hörde till X kommun som juridisk person till Y stad som universalsuccession, ansågs det inte att det på grund av kommunsammanslagningen har skett ett ägarbyte som avses i 122 § 1 mom. i ISkL.

På basis av det som konstaterades tidigare och att det handlade om kommunsammanslagning, ansågs det i beskattningen att Y stad hade ägt A Ab:s aktier från och med att X kommun blev en del av den. Således hade B Ab som Y stad ägde helt rätten att utan hinder av 123 § 2 mom. i ISkL dra av näringsverksamhetens förluster som hade fastställts för A Ab för skatteåren 2012 och 2014, om A Ab fusionerades med B Ab i enlighet med 52 a § i NärSkL. Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017.

122 § 1 mom. och 123 § 2 mom. i inkomstskattelagen

Lagakraftvunnet