CSN:2016/49

Har getts
4.11.2016
Diarienummer
A58/8210/2016
Försäkringspremieskatt, Försäkring i samband med företagsomstrukturering, Skatteplikt, Riskens belägenhet

A säljer B:s aktier eller rörelseverksamhet till C i samband med en företagsomstrukturering. Efter köpet kan det förekomma oväntade yrkanden om ersättning och skatteansvar. Dessa hade inte kunnat iakttas i samband med att parterna förhandlade om köpesumman, varmed köpesumman kunde bli för hög för köparen C.

Försäkringsbolaget D säljer warranty & indemnity-försäkringar och skatteansvarsförsäkringar med tanke på företagsomstruktureringssituationer. Ansökan gällde situationer där köparen C tecknar en försäkring från D för att skydda sig mot företagsköpets ekonomiska risker i ovan nämnda fall.

Befrielser från skattegrunden enligt försäkringspremieskattelagen bör enligt försäkringspremieskattens syfte tolkas snävt. I lagen nämns inte uttryckligen någon befrielse i samband med försäkringar vid företagsomstrukturering. Det är inte heller fråga om en genom lag befriad försäkringspremie som enbart grundar sig på ett kreditförsäkringsavtal. Således är det fråga om en försäkringspremie som grundar sig på ett försäkringspremieskattepliktigt försäkringsavtal.

Det försäkringspremieskattepliktiga försäkringsavtalets risk anses vara belägen i Finland då man genom avtalet försäkrat egendom som befinner sig i Finland eller en förmån som ansluter sig till verksamhet som idkas här eller som annars finns här. Om försäkringstagaren är en juridisk person, anses risken vara belägen i Finland, om den juridiska personen har ett driftställe som försäkringen gäller. Enligt rättspraxis är försäkringstagaren försäkringspremieskattskyldig om hen försäkrar en risk som är belägen här, såsom sitt dotterbolags verksamhet.

Efter företagsomstruktureringen hör köparbolaget C och målbolaget B till samma koncern. Dotterbolaget eller ett annat bolag inom samma koncern är sådant av försäkringstagarens driftställen som avses i det andra skadeförsäkringsdirektivet och i lagen om utländska försäkringsbolag.

Enligt rättspraxis har försäkringstagarens etableringsstat inte betydelse för fastställandet av beskattningsstaten. Relevant är däremot var målbolagets driftställe är beläget, då försäkringstagaren är en juridisk person och försäkringen täcker risker för målbolagets verksamhet. Då är målbolagets etableringsstat staten där risken är belägen. Då försäkringstagaren är en privatperson, fastställs beskattningsstagen och risken i enlighet med var försäkringstagaren har sin ordinarie bostadsort.

Förhandsavgörande för tiden 15.1.2016–31.12.2017.

1 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (20.12.1966/664)

6 § i lagen om utländska försäkringsbolag (17.3.1995/398)

Artikel 2 underpunkt d i andra skadeståndsdirektivet (Rådets direktiv 88/357/EEG)

Unionens domstols dom i målet C-191/99, Kvaerner plc

HFD 11.4.2019 L 1468 årsbok (partiellt ändrats)