CSN:2016/30

Har getts
22.6.2016
Diarienummer
A19/8210/2016
Mervärdesskatt, Fastighetsleasing, Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, Anslutningsprincip

Förhandsavgörandet handlade om att bygga en byggnad med en finansieringsmodell för fastighetsleasing. Vederlaget som debiterats på grund av fastighetsleasingavtalet delades i tillfällig hyra som debiterades under byggnadstiden och leasingavgift som debiterades under den egentliga leasingstiden. Dessutom debiterades regleringsprovisionen enligt avtalet innan leasingstiden började. Beloppet av leasingavgiften bestämdes på basis av byggnadskostnaderna och den beräknade kundspecifika räntan för dem. Den tillfälliga hyran bestämdes på basis av den kundspecifika räntan som beräknades för byggnadskostnaderna. Regleringsprovisionen var en procentandel av byggnadskostnaderna.

Enligt fastighetsleasingavtalet var leasinghyrestagaren inte skyldig att lösa in leasingobjektet, men leasinghyrestagaren hade ändå köpoptionen. Leasinghyrestagaren har inte heller rätt att göra större än ringa ändringar i leasingobjektet eller överföra leasingobjektet till en tredje part utan att höra leasingbolaget. Överlåtelse enligt fastighetsleasingavtalet ansågs inte vara överlåtelse av en vara utan uträttande av en tjänst.

Leasingavgifterna som debiterades under leasingtiden var ur leasinghyrestagarens synvinkel vederlag för rätten att använda bostaden. Det handlade om ersättning för sådan överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet som avses i 27 § i mervärdesskattelagen. Den tillfälliga hyran samt regleringsprovisionen debiterades innan leasingstiden började Trots detta kunde de inte betraktas som ersättning för någon separat tjänst, utan de hade ett nära samband med den senare rätten att använda fastigheten. Den tillfälliga hyran och regleringsprovisionen skulle således betraktas som förskottsbetalning för överlåtelsen av rätten till fastigheten.

Förhandsavgörande för tiden 22.6.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 1 mom. och 2 mom., 27 § 1 mom. i mervärdesskattelagen

Artikel 14.1 och 14.2 b punkten, artikel 24.1 punkten i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

EUD:s dom i mål C-209/14 (NLB Leasing d.o.o.), C-451/06 (Gabriele Walderdorff), C-284/03 (Temco Europe SA), C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV)

HFD 30.5.2017, L 2571 (ingen ändring)