CSN:2017/15

Har getts
10.3.2017
Diarienummer
A97/8210/2016
Beskattning av näringsinkomst, Tillämpning av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag, Balansjämförelse, Kapitalfond

Enligt ansökan var F-fonden en kapitalfond som förvaltades av D-koncernen, som år 2011 hade förvärvat en andel av C-koncernen. När det gäller den juridiska formen hade F-fonden registrerats på Guernsey som ”limited partnership”, som vad gäller bolagsform närmast motsvarar ett kommanditbolag i Finland. F-fonden var inte en fristående juridisk person, varför den ansvarige bolagsmannen, dvs. I GP, som i detta fall var ett Guernseyregistrerat bolag som hörde till D-koncernen, i praktiken fungerade som företrädare för fonden.   F-fonden ägde cirka 60 procent av aktiestocken i B Ab, som hörde till C-koncernen. B Ab ägde å sin sida aktiestocken i A Ab och A Ab ägde C-koncernens dotterbolag. A Ab och B Ab var hjälpbolag som grundats för att genomföra företagsförvärvet, dess finansieringsarrangemang och förvaltningen och utvecklingen av målbolaget efter köpet. A Ab hade fått finansiering på villkor för såväl eget som för främmande kapital av B Ab. F-fonden och övriga delägare hade finansierat B Ab på motsvarande sätt med finansiering på villkor för såväl främmande kapital som för eget kapital.   F-fondens placerare, som gentemot D-koncernen utgjordes av oberoende aktörer, hade anslutit sig till fonden som tysta bolagsmän. I det fondavtal som gällde F-fonden hade det överenskommits att I GP ansvarar för F-fondens dagliga affärsverksamhet och förvaltning. I fonden utövades beslutanderätt och bestämmande inflytande i sista hand dock av de tysta bolagsmännen, som ägde fondtillgångarna och som med en kvalificerad majoritet när som helst kunde befria I GP från ställningen som ansvarig bolagsman. F-fonden hade inte inkluderats i det koncernbokslut som D-koncernens finländska moderbolag upprättat, eftersom koncernen inte ansågs ha bestämmande inflytande i fonden.   Med beaktande av utredningen om B Ab:s ställning i denna ägandestruktur, vilken lagts fram i ansökningshandlingarna, och det bestämmande inflytande som utövades av F-fonden, som fungerade som dess ägare, ansåg centralskattenämnden att den koncernbalansräkning som B Ab upprättat i de förhållanden som beskrivits i ansökan skulle ses som balansräkning för en underkoncern enligt regeringens proposition (146/2012 rd).   F–fonden hade enligt Guernseys lagstiftning inte varit bokföringsskyldig och inget skatteavtal enligt 18 a § 3 mom. i NärSkL hade ingåtts mellan Finland och Guernsey. Med beaktande av dessa och övriga omständigheter som lagts fram i ansökan, ansåg centralskattenämnden att de förhållanden som beskrivits i ansökan inte redogjorde för en sådan balansräkning för hela koncernen med vilken det är möjligt att jämföra det relationstal som räknas utifrån det egna kapitalet i A Ab:s fristående balansräkning och balansomslutningen på det sätt som avses i 18 a § 3 mom. i NärSkL.

Förhandsavgörande för skatteår 2017. Omröstning 5-3.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 a § 3 mom.

HFD 10.1.2018 L 64 årsbok (ingen förändring)