CSN:2017/1

Har getts
19.1.2017
Diarienummer
A92/8210/2016
Mervärdesskatt, Undantag från skattepliktigheten, Finansieringstjänst, Värdepappershandel, Förmedling av värdepapper, Gräsrotsfinansiering

Sökanden upprätthöll en webbaserad tjänsteplattform genom vilken sökandens kund på det sätt som avses i lagen om gräsrotsfinansiering tillhandahöll värdepapper med eget kapital som under teckningstiden kunde tecknas av placerare till det teckningspris som de fastställde. Sökanden förmedlade de teckningsförbindelser som hen genom tjänsteplattformen fått från placerarna till kunden för godkännande. Dessutom svarade sökanden parallellt med annat för att definiera och känna placerarna, förmedla betalningar av teckningspriset till kundföretagets konto och stämma av teckningarna samt höll genom sin tjänsteplattform de i 11 § i lagen om gräsrotfinansiering avsedda dokumentet med de viktigaste uppgifterna tillgängligt för placerarna under hela teckningstiden. Aktieteckningarna trädde i kraft när sökandens kunder hade godkänt dessa.

För tjänsten debiterade sökanden kunden ett förmedlingsarvode som fastställdes i form av en procentuell andel på basis av priset på aktierna. Dessutom förband sig kunden att till sökanden utbetala ett arvode på 5 procent på det planerade totala beloppet av aktieemissionen, om kunden avbröt eller återkallade kampanjen med en gräsrotsfinansiering.

Sökanden kontaktade inte enskilda placerare för att främja erbjudandet av värdepapper, gav inte kunden några köp- eller teckningsförbindelser i anslutning till aktieemissionen eller garantier för att aktieemissionen skulle lyckas.

Den gräsrotsfinansieringstjänst som sökanden erbjöd bildade en ekonomisk prestation, dvs. en komplett tjänst, och momsbehandlingen av denna bestämdes på ett enhetligt sätt. Syftet med tjänsten var att sammanföra en kund som ansökte om gräsrotsfinansiering och en part som tillhandahöll finansiering så att dessa parter sinsemellan kunde sluta en värdepappersaffär. Vid beaktande av bestämmelserna om de från skatt befriade finansieringstjänsterna som avses i momsdirektivet och EU-domstolens rättspraxis gällande tolkningen av dessa samt karaktären av och syftet med tjänsterna som avses i ansökan kunde tjänstehelheten anses vara sådan förmedling av värdepappersaffärer som avses i artikel 135.1f i momsdirektivet och sådan skattefri finansieringstjänst som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen. Sökanden skulle inte betala moms på de arvoden för gräsrotsfinansieringstjänsten som hen debiterade kunden.

Syftet med tjänsten som sökanden tillhandahöll var endast att få till stånd en aktieaffär, och därför skulle sökanden inte betala moms på arvodet som debiterades kunden, även om kunden avbröt eller återkallade kampanjen med gräsrotsfinansiering innan aktieaffären genomfördes.

Förhandsavgörande för perioden 19.01.2017–31.12.2018

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § samt 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom. Artikel 2.1c och artikel 135.1f i Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt EU-domstolens domar i ärendena C-2/95, SDC; C-235/00, CSC Financial Services; C-453/05, Ludwig; C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken och C-259/11, DTZ Zadelhoff Lagen om gräsrotsfinansiering 1 § och 3 §

HFD 4.10.2017 L 4930 ingen förändring)