CSN:2016/47

Har getts
13.10.2016
Diarienummer
A23/8210/2016
Momsbeskattning, Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Finansieringsleasing för lös egendom, Köpoption

A Ab:s verksamhet var finansieringsleasing av arbetsmaskiner. A ägde en arbetsmaskin som det hyrde ut för en viss tid. Enligt leasingavtalets villkor var arbetsmaskinen A Ab:s egendom och leasingtagaren fick inte någon äganderätt till maskinen med stöd av leasingavtalet. Leasingtagaren hade inte rätt att sälja, överföra, hyra ut, pantsätta eller överlåta ägande- eller nyttjanderätten till arbetsmaskinen.

A Ab hade i avsikt att till leasingavtalen foga en köpoption som skulle berättiga leasingtagaren att köpa arbetsmaskinen efter leasingperiodens utgång. Enligt ansökan var leasingtagaren inte skyldig att köpa arbetsmaskinen med stöd av köpoptionen och enligt avtalets villkor blev leasingtagaren inte heller automatiskt ägare till arbetsmaskinen efter leasingperiodens utgång.

Enligt de nya leasingavtalsvillkoren hade leasingtagaren rätt att köpa arbetsmaskinen efter leasingperiodens utgång till maskinens restvärde, som var differensen mellan den leasade arbetsmaskinens anskaffningspris och summan av de uttagna leasingavgifterna. Om leasingtagaren inte utnyttjade sin köpoption skulle leasingtagaren få differensen mellan arbetsmaskinens gängse värde och restvärdet i återbäring av hyra.

Eftersom leasingavtalets nya villkor inte förpliktade leasingtagaren att köpa leasingobjektet och leasingtagaren inte enligt leasingavtalets villkor blev ägare till leasingobjektet ansågs att leasingobjektet med stöd av avtalet inte hade överlåtits i den mening som avses i inkomstbeskattningen. Då var det inte heller fråga om varuförsäljning som avses i mervärdesskattelagen, utan om försäljning av en tjänst. Ärendet behövde inte omprövas, inte ens om arbetsmaskinens restvärde var detsamma eller något lägre än arbetsmaskinens gängse värde vid avtalets utgång. Således skulle man anse att ansökningens avtal om leasing av lös egendom var ett hyreskontrakt om arbetsmaskinen i inkomstbeskattningen och ett avtal om försäljning av en uthyrningstjänst i momsbeskattningen.

Inkomstbeskattningens förhandsavgörande för åren 2016 och 2017
Mervärdesbeskattningens förhandsavgörande för tiden 13.10.2016–31.12.2017

5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1 § 1 mom. 1 punkten, 17 § och 18 § i mervärdesskattelagen
Artikel 2.1 a och c punkten, artikel 14.1 och 14.2 b punkten och artikel 24.1 punkten i rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2006/112/EG)
Domarna av Europeiska unionens domstol i målen C-118/11 (Eon Aset Menidjmunt OOD) och C-209/14 (NLB Leasing d.o.o.)

Lagakraftvunnet