CSN:2016/29

Har getts
8.6.2016
Diarienummer
A25/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Bassamfund, Nivån på inkomstbeskattningen i Schweiz, Minimiskatt i en kanton

A Ab ägde X AG, vars hemort var i Schweiz.
X AG:s inkomstskatt bestod av inkomstskatterna till förbundsstaten, kantonen och kommunen. Om den inkomstskatt till kantonen som räknats ut på grundval av bolagets resultat understeg beloppet på en minimiskatt som fastställdes enligt bolagets eget kapital, var X AG skyldigt att i stället för inkomstskatten till kantonen betala minimiskatten, dvs. Minimalsteur.

Enligt ansökan utgjorde Minimalsteuer bolagets direkta inkomstskatt. Om X AG var tvunget att slutgiltigt betala Minimalsteuer togs den därför i beaktande då den i 2 § 1 mom. i bassamfundslagen avsedda verkliga nivån på inkomstbeskattningen fastställdes. Förhandsavgörande för åren 2015–2016.

2 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Lagakraftvunnet