CSN:2017/10

Har getts
10.2.2017
Diarienummer
A14/8210/2017
Beskattning av personlig inkomst , Personalförmån, Utvidgad företagshälsovård, Sedvanlig och rimlig förmån

A Ab hade för avsikt att för sin arbetstagare C och hela sin personal erbjuda den utvidgade företagshälsovård som tillhandahålls av B Ab och med vilken arbetsgivaren kan komplettera tjänsterna i sin företagshälsovård så att de på samma sätt som i fråga om en sjukkostnadsförsäkring kan erbjudas till ett fast pris. Den aktuella tjänsten inkluderar mottagningsbesök till allmänläkare och specialister, nödvändig avbildning, laboratorieundersökningar och operationsbehandlingar. Dessutom inkluderar tjänsten en årlig tandundersökning samt med en läkarremiss postoperativ fysioterapi (10 gånger/sjukdom eller operation), fysioterapi i samband med allvarliga sjukdomar och olycksfall som påverkar arbets- och funktionsförmågan (20 gånger/sjukdom) och psykoterapi (20 gånger/sjukdom).

Årskostnaden för den i ansökan beskrivna utvidgade företagshälsovården är 500 euro/arbetstagare för A Ab, och A Ab svarar inte för de direkta kostnaderna för enskilda behandlingar. De arbetstagarspecifika maximikostnaderna för vården som ingår i tjänsten är 10 000 euro per enskilt olycksfall eller enskild sjukdom, och enligt tjänsteavtalet svarar B Ab för dessa kostnader. Om det sjukdoms- och olycksfallsspecifika maximibeloppet överskrids för någon enskild arbetstagare, svarar arbetstagaren själv för de överskridande vårdkostnaderna.

Enligt ansökan inkluderar inte tjänsten bland annat behandlingar som ska betraktas som kosmetiska, snarkningsbehandling och astigmatismoperationer. Utanför tjänsten står dessutom vård för olycksfall och sjukdomar i samband med utövande av tävlingssport eller farliga grenar, vård i anslutning till graviditet, förlossning, barnlöshet och prevention samt behandlingar som inte anknyter till en sjukdom eller ett olycksfall.

Vid beaktande av villkoren för företagshälsovårdstjänsten som beskrevs i ansökan samt kostnaderna som uppstod för A Ab för att få tjänsten ansåg centralskattenämnden att den förmån som C fick på basis av företagshälsovårdstjänsten skulle betraktas som sedvanlig och rimlig på det sätt som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen. Tillhandahållandet av den aktuella tjänsten ger således inte upphov till någon skattepliktig förmån i C:s beskattning.

Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Inkomstskattelagen 29 § och 69 § 1 mom. 1 punkten)

laga kraft