CSN:2016/50

Har getts
11.11.2016
Diarienummer
A47/8210/2016
Överföring av hemorten, Gränsöverskridande fusion, Bassamfund

Den fysiska personen A ägde bolaget B Inc. som hade hemvist på Brittiska Jungfruöarna. A, som var allmänt skattskyldig i Finland, hade i sin skattedeklaration för skatteåret 2015 angett att B Inc. var ett utländskt bassamfund.

Meningen var att flytta B Inc:s hemort från Brittiska Jungfruöarna till Cypern på det sätt som hade beskrivits i ansökan. Enligt ansökan var det möjligt att bolagsrättsligt genomföra hemortsbytet utan att bolaget upplöses. Efter att bolaget hade bytt hemort var det meningen att fusionera bolaget enligt 16 kap. 19 § i aktiebolagslagen med B Inc:s dotterbolag C Ab eller med något annat finländskt aktiebolag som A äger.

Enligt vad som hade utretts i ansökningsdokumenten skulle B Inc. upphöra som juridisk person på Brittiska Jungfruöarna och bolaget skulle fortsätta efter att ha bytt hemort med sina tillgångar och skulder som ett bolag som lyder under cyprisk lagstiftning. Meningen var att registrera bolaget på Cypern i en sådan bolagsform att företagsomstruktureringsdirektivet skulle tillämpas på bolaget och att det var möjligt att fusionera det med ett bolag med hemort i en annan EU-stat.

Centralskattenämnden ansåg att B Inc. inte upplöstes i beskattningen på det sätt som avses i 51 d § i NärSkL, förutsatt att byte av hemort och sedan fusionen hade genomförts på det sätt som hade beskrivits i ansökan. Således skulle byte av hemort och den efterföljande fusionen inte heller medföra fastställande av bassamfundsinkomst i A:s beskattning.

51 d §, 52 §, 52 a § och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
28 § i inkomstskattelagen
4 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Lagakraftvunnet