CSN:2016/34

Har getts
5.8.2016
Diarienummer
A28/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Internationell beskattning, Beskattning av dividendinkomster från s.k. tredje länder, EU-rätt

Enligt ansökan fick det sökande finländska bolaget dividendinkomst av sina utländska dotterbolag som låg utanför EU- och EES-stater (i s.k. tredjeländer). Dotterbolagens hemviststater hade inte med Finland ett gällande avtal för att undvika dubbelbeskattning. Enligt 6 a § 3 mom. i NärSkL var dividenderna från dotterbolagen i dessa stater i sin helhet skattepliktig inkomst. Om den sökande fick i motsvarande situationer dividender från ett bolag i en EU/EES-stat eller i Finland, skulle de enligt 6 a § i NärSkL vara antingen helt skattefri eller endast delvis skattepliktig inkomst om kriterierna uppfylls.

Enligt Europeiska unionens domstols (nedan EUD) rättspraxis kan beskattningen av dividender från tredjeländer inte tillhöra tillämpningsområdet av etableringsfrihet i artikel 49 i FEUF, utan ärendet skulle betraktas med hänsyn till artikel 63 i FEUF-avtalet om fria kapitalrörelser (se t.ex. EUD:s dom C-35/11 punkten 96–104).

Enligt artikel 64.1 i FEUF kan begränsningarna för fria kapitalrörelser tillämpas på tredjeländer bl.a. vad gäller direktinvesteringar. Enligt nationella lagstiftningen eller unionens regler var begränsningarna i kraft 31.12.1993 och de gäller kapitalrörelser till eller från tredjeländer. Aktierna som beskrevs i ansökan handlade om aktier i dotterbolag (ägarandel 91–100 procent) och sålunda om s.k. direktinvesteringsaktier.

Enligt EUD:s rättspraxis har inte varje nationella bestämmelse som givits efter tidpunkten som fastställts i artikel 64.1 i FEUF utan vidare uteslutits från specialarrangemanget som fastställts i ifrågavarande unionens bestämmelse endast på grund av den dag då den har getts. Specialarrangemanget tillämpas på en bestämmelse som liknar den tidigare lagstiftningen till innehållet eller som endast gör begränsningarna i tidigare lagstiftningens bestämmelser friare eller avlägsnar dem. Man kan inte jämföra lagstiftning som baserar sig på tänkande som avviker sig från tidigare bestämmelser och som tar i bruk nya förfaranden med lagstiftning som var i kraft vid tidpunkten som fastställs i unionens bestämmelse.

Finländsk skattelagstiftning använde 31.12.1993 i dividendbeskattningen systemet med gottgörelse för bolagsskatt. Systemet med gottgörelse för bolagsskatt tillämpades enligt 1 § i GBL endast på dividender som erhållits av inhemska bolag. Om dividenden erhölls av ett bolag med en hemort utanför EU/EES-området med vilken Finland inte hade ett skatteavtal, var dividenderna enligt 5 § i NärSkL i sin helhet skattepliktig inkomst för samfundet.

Systemet med gottgörelse för bolagsskatt upphävdes 1.1.2005. Enligt 5 § samt 6 a § 3 mom. i NärSkL är dividenderna dock fortfarande i sin helhet skattepliktig inkomst fr.o.m. 1.1.2005 om dividenderna har erhållits av ett bolag vars hemort ligger utanför EU/EES-området, och Finland har inte ett gällande skatteavtal med landet där det dividendutdelande bolaget har sitt hemvist.

Enligt dividendbeskattningssystemet i Finland har således dividender som ett finländskt bolag erhållit av ett utländskt bolag med hemort i en stat med vilken Finland inte har ett ikraftvarande skatteavtal varit i sin helhet skattepliktig inkomst redan fr.o.m. 31.12.1993.

Såsom det anförts ovan har sådana dividender som anförts i ansökan varit i sin helhet skattepliktig inkomst utan avbrott på grund av NärSkL redan 31.12.1993. Således utgjorde det att dividendbeskattningssystemet i Finland ändrades 1.1.2005 inget hinder för att kunna tillämpa artikel 64.1 i FEUF, eftersom avsikten med ändringen var att avlägsna vissa begränsningar i lagstiftningen som har att göra med EU-rätt och friheter, och beskattningen av dividender som beskrevs i ansökan inte ändrades. Eftersom en avvikande beskattning var möjlig på basis av artikel 64.1 i FEUF, fanns det inget behov att separat undersöka huruvida det fanns en legitimeringsgrund för beskattningen som det beskrivs i artikel 65 i FEUF.

Med hänsyn till det ovan beskrivna ansåg centralskattenämnden att i den situationen som beskrevs i ansökan var dotterbolagens dividender inte skattefri inkomst som det föreskrivs i 6 a § 1 och 2 mom. i NärSkL, utan dividenderna var i deras helhet skattepliktig inkomst enligt 6 a § 3 mom. i NärSkL.

Tillämpade rättsnormer

5 och 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Artikel 64 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

HFD 27.4.2017 L 1937 årsbok (ingen ändring)