CSN:2016/11

Har getts
11.3.2016
Diarienummer
A79/8210/2015
Mervärdesskatt, Avdragsrätt, Allmänna omkostnader, Accessorisk affärstransaktion

X Ab bedrev bilhandel. Bolaget hade ingått avtal enligt vilka det i egenskap av ombud erbjöd avbetalnings- och leasingfinansiering samt försäkringsavtal till bilköpare. Bolaget fick momsfria provisioner från finansbolag när ett finansieringsavtal ingåtts och från försäkringsbolag när ett försäkringsavtal ingåtts.

Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal hörde till X Ab:s sedvanliga rörelseverksamhet. Det var inte fråga om verksamhet som bolaget bedrev endast sporadiskt. Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal utgjorde en direkt, bestående och nödvändig del av X Ab:s momspliktiga verksamhet. Det var således inte fråga om en bitransaktion som avses i mervärdesskattedirektivet utan om sådan ekonomisk verksamhet som skulle iakttas vid beräkningen av när man beräknar det proportionella avdraget i pro rata-förfarandet.

Försäkringsförmedlingen ansågs inte heller vara vara en sådan bitransaktion som avses i 174 artikel 2 punkten b eller c underpunkten i mervärdesskattedirektivet.

I mervärdesskattedirektivet eller i mervärdesskattelagen ingick inte bestämmelser enligt vilka den momsskyldige fick dra av förvärv som inte annars var avdragbara på basis av att användningen för icke-avdragbara ändamål var ringa eller ägde rum i samband med den momspliktiga verksamheten. Systematiken för mervärdesskattedirektivet och mervärdesskattelagen och momsbeskattningens neutralitetsprincip förutsätter att aktörer med likadan verksamhet behandlas likadant i momsbeskattningen. Att man tillhandahöll finansierings- och försäkringstjänster i samband med bilhandeln kunde således inte leda till en mer omfattande rätt att dra av allmänna kostnader i momsbeskattningen än om man tillhandahöll motsvarande tjänster i samband med icke-avdragsberättigande verksamhet eller såsom självständig verksamhet. Det fanns inte heller andra grunder som skulle medföra rätten att dra av kostnader i samband med den momsfria verksamheten.

Förmedlingen av finansierings- och försäkringsavtal skulle således tas i beaktande vid fastställande av avdragsrätten för moms.

Förhandsavgörande för tiden 11.3.2016–31.12.2017

41 §, 42 §, 44 §, 102 § 1 mom. 1 punkten och 117 § i mervärdesskattelagen Artiklarna 135.1 a–g, 173.1, 173.2 c, 174.1 och 174.2 b–c i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). EU-domstolen i ärendet C-306/94 (Régie Dauphinoise – Cabinet A. Forest SARL), i ärendet C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)), i ärendet C-174/08 (NCC Construction Danmark A/S).

HFD 9.3.2017 L 1023 årsbok (ingen förändring)