CSN:2015/50

Har getts
18.12.2015
Diarienummer
A56/8210/2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Internationell beskattning, Unionsrätt, Diskriminerande beskattning av dividendinkomster

Sökanden var ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag och en pensionsanstalt som avses i 11 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL). Ansökan gällde endast sådana dividender som sökanden fick på basis av aktier som ingick i dess investeringstillgångar då utdelarbolaget hade hemort utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och sökanden ägde under 10 procent av aktiekapitalet i utdelarbolaget. En sådan dividendinkomst var med med stöd av NärSkL 6 a § i sin helhet skattepliktig inkomst för sökanden. Då sökanden fick dividend från ett motsvarande samfund med hemort i Finland utgjorde dividenden med stöd av NärSkL 6 a § skattepliktig inkomst för sökanden endast till 75 procent.

I detta fall skulle man iaktta principen om fri rörlighet av kapital i artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (SEUT). En beskattning som begränsar den fria rörligheten av kapital kan vara en legitimeringsgrund exempelvis för att säkerställa en effektiv skattekontroll, varmed en sådan beskattning kan vara godtagbar.

Man har ansett i Europeiska unionens domstols rättspraxis att man låta bli att tillämpa bestämmelserna om fri rörlighet av kapital på parter med hemort i en tredje stat exempelvis om medlemsstaten inte har ett avtal med den tredje staten om att ha tillgång till beskattningsuppgifter. Med beaktande av EUD:s rättspraxis och i synnerhet domarna C-540/07 Italien mot kommissionen och C-72/09, Rimbaud, ansåg centralskattenämnden att bestämmelsen om fri rörlighet av kapital ska tolkas så att den inte strider mot den aktuella NärSkL 6 a § i situationer då Finland inte har ett avtal med divudendutdelarens hemviststat om utbyte av beskattningsuppgifter. Enligt ett sådant avtal får man tillräckliga uppgifter från utbetalarens hemviststat för att verkställa beskattningen. Sådana uppgifter kan fås när utbetalaren har hemort i en EU/EES-stat.

I avgörandet HFD 2015:9 skulle principen om fri rörlighet av kapital tillämpas på portföljaktier också i situationer där ett finländskt bolag delade ut dividend till ett bolag med hemort i en stat utanför EU/EES.

Således i en situation som beskrevs i ansökan skulle 75 procent av dividenden från ett bolag med hemort utanför EU/EES utgöra skattepliktig inkomst och 25 procent skattefri inkomst. Att dividenden ska utgöra skattepliktig inkomst till 75 procent och skattefri inkomst till 25 procent förutsätter att Finland har ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med prestationsbetalarens hemviststat och att hemviststaten lämnar tillräckliga uppgifter för att verkställa beskattningen.

Artiklarna 63–65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet