CSN:2016/15

Har getts
8.4.2016
Diarienummer
A13/8210/2016
Mervärdesskatt, Inkvarteringsverksamhet som är , jämförbar med hotell- och campingområdesverksamhet

Sökanden hyrde ut lägenheter av delägare i fastighetsbolag genom att ingå långfristiga avtal för att bedriva inkvarteringsverksamhet. Sökanden fungerade som operatör av inkvarteringsverksamhet. Till bolagets servicekoncept hörde att tillhandahålla möblerade lägenheter och inkvarteringsrelaterade tjänster. Bostäderna var möblerade och utrustade med sedvanliga hushållsmaskiner. I priset på inkvarteringen ingick även elektricitet, värme, vatten, bredband och försäkring.

Bolaget erbjöd inkvartering till ett pris som hade fastställts per dag eller vecka, om inkvarteringstiden var kortare än en månad, och till ett månadspris om inkvarteringstiden var en månad. Inkvarteringsavtalet behövde inte sägas upp separat utan avtalet gick ut automatiskt vid avtalsperiodens utgång. Hyresgästen kunde också välja att avtalet förlängdes automatiskt med en ny avtalsperiod, om inte hyresgästen i förväg meddelade att hen inte längre kommer att fortsätta inkvarteringen.

Sökanden bedrev inkvarteringsverksamhet i form av rörelse. På de uthyrda lägenheterna tillämpades lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Bolaget gjorde anmälningar om resandena enligt denna lag och förde ett resanderegister. Företaget gjorde en anmälan till hälsoskyddsmyndigheten om inledande av verksamheten för varje inkvarteringslokal. Lagen om hyra av bostadslägenhet tillämpades inte på bolagets inkvarteringsverksamhet. Bolagets verksamhet var inte enbart passiv överlåtelse av lokaler, utan den omfattade även andra överlåtelser av varor och tjänster. Då har inkvarteringstidens längd inte avgörande betydelse för bolagets verksamhet. Inkvarteringarna var tillfälliga, även om de inte alltid var kortvariga. 

Under dessa förhållanden ansågs att bolagets verksamhet konkurrerade med hotellbranschen. Sökandens verksamhet, dvs. inkvartering där möbler, elektricitet, värme, vatten, bredband och försäkring ingick i priset, ansågs utgöra i 29 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen avsedd skattepliktig överlåtelse av nyttjanderätten till rum och andra motsvarande lokaler i inkvarteringsverksamhet som motsvarar hotell- och campingområdesverksamhet.

Förhandsavgörande för tiden 8.4.2016–31.12.2017.

1 §, 27 §, 28 § 3 mom., 29 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen

Artikel 135.1 l och 135.2 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Europeiska unionens domstols dom i ärendena C-346/95, Blasi; C-284/03, Temco Europe och i samband med det nämnd rättspraxis; C-210/11 och C-211/11, Medicom ja Maison Patrice Alard

1 § 1 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006)

HFD 28.3.2017 L 1464 (upphävda)