CSN:2017/7

Har getts
3.2.2017
Diarienummer
A1/8210/2017
Mervärdesskatt, Skattepliktig försäljning, Motionstjänst, Individuell motion och motion i små grupper, Skattesats

Sökanden tillhandahöll tjänster i form av individuell motion och motion i små grupper för sina kunder. Kunderna betalade för tjänsterna per timme eller ett paketpris för ett visst antal timmar. Kunderna skulle dessutom ha ett gällande medlemskap för motionssalen i konditionscentralen som sökanden äger. Kunden betalade en separat avgift för medlemskapet till sökanden. Genom medlemskapet fick kunden rätt att använda konditionscentralen som sökanden äger.

I ärendet var det fråga om huruvida sökandens tjänster med individuell motion och motion i smågrupper var sådan< tjänster som möjliggjorde utövande av motion på vilka den sänkta skattesatsen i enlighet med 85 a § i MomsL kunde tillämpas eller om en allmän skattesats skulle tillämpas på försäljningen av tjänsten. När man avgjorde huruvida det var fråga om motion eller undervisning under ledning i tjänsten som såldes, måste hänsyn också tas till innehållet i motionsgrenen eller motionsformen som utövades samt under vilka förhållanden tjänsten förverkligades. Vid bedömningen skulle hänsyn tas till omfattningen och karaktären av undervisningen och handledningen i tjänsten som såldes samt betydelsen av dessa för köparen.

Träningen i konditionssalen kunde betraktas som exempelvis en motionsform som vanligtvis utövas på egen hand. I fråga om motionsformer som utövas på egen hand kunde tjänsten som möjliggjorde motion i princip anses inkludera en motionslokal, till exempel en motionssal eller konditionssal, och användarrätt som möjliggör användningen av denna lokal. Sökandens kunder hade redan innan de köpte tjänster med individuell motion och motion i små grupper möjlighet att utöva motion i lokalerna i konditionscentralen som sökanden äger. De tjänster med individuell motion och motion i små grupper som såldes av sökanden var till sin karaktär undervisande, stödjande och individmotiverande och fokuserade på deltagarnas möjligheter att utvecklas, med andra ord var de inte tjänster som möjliggjorde motionsutövande.

De tjänster med individuell motion och motion i små grupper som såldes av sökanden var inte sådana tjänster som avses i 85 a § 1 mom. 3 punkten i MomsL genom vilka man erbjuder en möjlighet att utöva motion, och därför skulle sökanden i enlighet med 84 § i MomsL betala moms enligt den allmänna skattesatsen.

Förhandsavgörande för perioden 03.02.2017-31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 84 § samt 85 a § 1 mom. 3 punkten

HFD 6.2.2018, L 525 (ingen förändring)