CSN:2016/17

Har getts
15.4.2016
Diarienummer
A42/8210/2014
Internationell beskattning, Tysk placeringsfond, Källskatt på dividender, Unionsrätt

Den tyska X-fonden var en öppen placeringsfond enligt den tyska placeringsfondslagen (KAGB). Till fondens placeringar hörde det finska fastighetsbolaget A Ab som fick hyresinkomst från en fastighet som det ägde. A Ab hade i avsikt att dela ut dividend till X-fonden enligt sitt årliga resultat.

Enligt tysk lagstiftning var fonden inte en självständig juridisk person. Fonden hade ett separat förvaltningsbolag som fungerade för fondens räkning och ur juridisk synvinkel ägde fondens placeringsobjekt.

Placeringsfonden ansågs vara en separat skattskyldig i beskattningen i Tyskland och den var befriad från skyldigheten att betala samfundsskatt med stöd av en särskild bestämmelse. Därför kunde fonden inte få den finska källskatten avräknad i Tyskland.

X-placeringsfonden ansågs till sin juridiska form och sina väsentligaste egenskaper motsvara en placeringsfond som avses i 3 § 4 punkten i inkomstskattelagen. Med beaktande av ISkL 20 § 1 mom. och artikel 63 1 punkten i SEUT behövde man inte ta ut källskatt på dividendinkomsten som A Ab hade betalat till placeringsfonden. Förhandsavgörande till och med utgången av 2016.

3 § 1 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
3 § och 20 § i inkomstskattelagen
Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagakraftvunnet