CSN:2016/52

Har getts
11.11.2016
Diarienummer
A72/8210/2016
Aktieutlåning, Kapitaliseringsavtal, Sparlivförsäkring

A, som far en fysisk person, hade för avsikt att med försäkringsbolaget B ingå en fondanknuten sparlivförsäkring eller ett fondanknutet kapitaliseringsavtal. När det gäller dessa produkter kan A anknyta värdeutvecklingen av det kapital hen placerat till ett placeringsobjekt i ett sortiment som försäkringsbolaget anvisat, t.ex. till fonder, aktier, placeringskorgar och obligationer. Enligt ansökan hörde äganderätten till värdeandelskontot till försäkringsbolaget B Ab.

Enligt ansökan hade B Ab planerat att komplettera sortimentet av de placeringsobjekt som bestämde de ovan nämnda produkternas värdeutveckling med ett nytt aktieutlåningselement där B Ab kan besluta, ifall sökanden så önskar, om att aktierna som anknutits till värdeutvecklingen i avtalet kunde utlånas vidare till marknaden. Ur sökandens synvinkel skulle förfarandet möjliggöra förvärv av tilläggsavkastning från de aktier som bestämde placeringsförsäkringens värdeutveckling, utan att aktierna överlåts.   Centralskattenämnden ansåg att utlåningen enligt villkoren i en fondanknuten sparlivförsäkring eller ett fondanknutet kapitaliseringsavtal av de aktier som var anknutna till produktens värdeutveckling inte betraktas som överlåtelse i A:s beskattning. Det uppstår av arrangemanget således inte skattepliktig inkomst för A förrän kapitalet lyfts.

29 §, 45 § och 50 § i inkomstskattelagen

laga kraft