CSN:2016/61

Har getts
9.12.2016
Diarienummer
A79/8210/2016
Kundfordran, Konvertering av fordran, Koncernstöd

Sökanden var ett moderbolag i en koncern som bedrev kontraktstillverkning. Sökanden hade ett utländskt dotterbolag B, vars verksamhet bestod av en produktionsanläggning i Centraleuropa. B:s verksamhet hade varit förlustbringande åren 2008–2015, och B:s eget kapital hade varit negativt sedan år 2009.

Åren 2013–2016 hade det för sökanden uppstått fordringar om sammanlagt ca 13 miljoner euro på B. Av dessa fordringar var sammanlagt ca 2,2 miljoner euro kundfordringar som enligt ansökan hade uppkommit till följd av varuförsäljning och administrativa tjänster för vilka sökanden debiterat B.

Enligt ansökan hade sökanden under den senast utgångna räkenskapsperioden konverterat sammanlagt ca 13 miljoner euro av sina fordringar till B:s eget kapital för att bättra på B:s svaga ekonomiska situation. Sökanden hade dessutom i bokslutet gjort en nedskrivning om 4 miljoner euro på värdet för B:s aktier.

När man beaktade den i ansökan presenterade redogörelsen om B:s verksamhet och svaga ekonomiska ställning samt den nedskrivning som i sökandens bokslut hade gjorts på värdet för B:s aktier ansåg centralskattenämnden att sökanden under dessa omständigheter hade rätt att i enlighet med NärSkL 17 § 2 punkten i sin beskattning dra av värdenedgången på de kundfordringar som uppstått till följd av varuförsäljningen och debiteringarna för administrativa tjänster.

16 § 7 punkten, 17 § 2 punkten och 22 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

laga kraft