CSN:2016/20

Har getts
22.4.2016
Diarienummer
A88/8210/2015
Mervärdesskatt, Mottagningstjänst, Vidarefakturering av kostnader, Anslutningsprincip, Hälso- och sjukvårdstjänst

X Ab utförde mottagningstjänst som avses i 13 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011). Till tjänsterna hörde inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster, arbets- och studieverksamhet samt måltider. Tjänsten såldes till Migrationsverket. Innehållet av mottagningstjänsten varierade från fall till fall. Ersättningens storlek fastställdes enligt antalet personer som tog emot mottagningstjänsten. Dessutom utförde X Ab grundande- och underhållstjänster som anknyts till mottagningstjänsten. X Ab debiterade Migrationsverket enligt de grundande- och underhållskostnaderna som uppkommit.

Mottagningstjänsten och debiteringen av de grundande- och underhållstjänster som anknyts till den skulle betraktas som en servicehelhet och dess momsbeskattningsbehandling beslöts som en enhet. Det skulle betalas moms enligt 24 procent på försäljningen av servicehelheten.

Utöver det som angetts ovan debiterade X Ab Migrationsverket vissa utgifter enligt kostnaderna som uppkommit. Dessa utgifter var t.ex. kostnader för ambulanstransport, specialiserad sjukvård och tandläkare. X Ab hade inte ett tillstånd som föreskrivs i 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård.

På vidarefaktureringen av kostnaderna tillämpades mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljning. X Ab hade inte ett tillstånd som föreskrivs i 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård. X Ab skulle betala moms för vidarefaktureringen av hälso- och sjukvårdstjänster. Den tillämpade skattesatsen var 24 procent.

Förhandsavgörande för tiden 22.4.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 §, 37 §, 38 §, 73 §, 84 § i mervärdesskattelagen
13 § 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011).

4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (1521/1990).

EUD:s dom i målet C-41/04 Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV.

Lagakraftvunnet

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras