CSN:2016/7

Har getts
26.2.2016
Diarienummer
A76/8210/2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Gränsöverskridande fusion, Fasta driftställen i Finland, Överföring av förluster

Aktierna i A Ltd med hemort i Storbritannien ägdes i sin helhet av B Ltd som i sin tur i sin helhet ägde aktierna i D Ltd som ägdes i sin helhet av C plc med hemort i Irland. I arrangemanget som avsågs i ansökan fusionerade A Ltd i sitt systerbolag C plc i enlighet med de bolagsrättsliga bestämmelserna i Storbritannien och Irland. Vid arrangemanget fick B Ltd från C plc ett vederlag där värdet för nettoförmögenheten som överfördes utgjordes till ca 90 procent av pengar och resten, ca 10 procent, av C plc:s egna aktier.

A Ltd hade ett fast driftställe i Finland. vid beskattningen hade det för det fasta driftstället fastställts förluster från tidigare år. C plc hade i Finland registrerat en filial, som efter fusionen skulle fortsätta A Ltd:s verksamhet i Finland i form av ett fast driftställe.

I arrangemanget som avsågs i ansökan utgjorde fusionsvederlaget huvudsakligen pengar. Eftersom det således inte var fråga om en fusion som avses i NärSkL 52 a § och i företagsomstruktureringsdirektivet tillämpades principerna i NärSkL 52 a § och 52 b § inte på arrangemanget. Därför överfördes inte heller de för A Ltd:s fasta driftställe fastställda förlusterna till C plc:s fasta driftställe med stöd av ISkL 123 a § 2 mom. Hur arrangemanget beskattades vid beskattningen i Storbritannien och Irland hade ingen betydelse för tillämpningen av ISkL 123 a § 2 mom.

Eftersom förlusterna inte överfördes vid arrangemanget var det inte fråga om en ägarväxling som avses i ISkL 122 §. Bestämmelsen tillämpas således också på finska bolag i en motsvarande situation. Därför tillämpades ISkL 122 § om ägarväxling inte trots att hänsyn togs till FEUF artikel 18 om diskrimineringsförbud, FEUF artiklarna 49–54 om etableringsfrihet och artiklarna om diskrimineringsförbud i skatteavtalen.

Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

52 a § och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

122 a § och 123 a § 2 mom. i inkomstskattelagen

Artiklarna 18 och 49–54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 27 i skatteavtalet mellan Finland, Storbritannien och Nordirland (FördrS 2/1970)

Artikel 25 i skatteavtalet mellan Finland och Irland (FördrS 88/1993)

HFD 11.11.2016, L 4819 11.11.2016 (ingen ändring)