CSN:2016/8

Har getts
26.2.2016
Diarienummer
A87/8210/2015
Beskattning av personlig inkomst , Personalförmån, Branschspecifik personalrabatt

A Ab var ett dotterbolag som moderbolaget B Ab ägde i sin helhet. Koncernen inbegrep tre branscher som indelats i underkoncerner. A Ab var moderbolaget för en av dessa branscher.

A Ab gav sin personal en personalrabatt på de produkter som anknöt till bolagets egen bransch. B Ab:s övriga dotterbolag C Ab och D Ab gav inte liknande personalrabatter på produkter som anknöt till deras branscher.

A Ab och C Ab hade för avsikt att fusionera sig i B Ab. Efter fusionen skulle personalen i A Ab:s bransch fortfarande få en sådan personalrabatt som den övriga personalen i B Ab inte skulle få. Enligt ISkL 69 § 1 mom. ska personalförmåner som i momentet föreskrivs som skattefria vara tillgängliga för hela personalen. Eftersom den i ansökan avsedda personalrabatten inte skulle vara tillgänglig för hela personalen efter fusionen betraktades den därför inte som en skattefri personalrabatt som avses i ISkL 69 § 1 mom. 2 punkten.

Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017. Omröstning 4–3

69 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen

HFD 31.3.2017 L 1486 årsbok (partiellt upphävt)